Hudcancerprevention i primärvård

Läkare undersöker leverfläck
Det är viktigt att upptäcka malignt melanom i tid för att förbättra prognosen för patienten.

Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och många andra delar av västvärlden. Trots att hudcancer är en av de enklaste cancerformerna att förebygga har det ändå visat sig vara svårt i praktiken.

Att ökningen beror på ökad solexponering under de senaste decennierna är välbelagt. Trots det har det visat sig svårt att förmå människor att vara försiktigare i solen och undvika att bränna sig. Framförallt vid den allvarligaste cancerformen, malignt melanom, är det också viktigt att vara observant och upptäcka sjukdomen i tid för att förbättra prognosen.

I dagsläget håller den ökande hudcancerincidensen i Sverige på att bli ett nationellt folkhälsoproblem, och en svår utmaning för sjukvårdens aktörer att mäkta med. Pga ökat antal cancerfall och ännu större ökning av det totala antalet patienter som söker vården för att få sina hudprickar bedömda av läkare, har belastningen både i primärvården och på landets hudkliniker blivit allt tyngre.

Att med god säkerhet bedöma egenskaperna hos en hudförändring, inte minst pigmentfläckar, kräver lång erfarenhet och ett tränat öga, och vid minsta osäkerhet huruvida det kan röra sig om ett melanom krävs histopatologisk undersökning. Följaktligen ökar också trycket på utförande patologkliniker.

För att hantera den växande hudcancerincidensen krävs såväl primärpreventiva som sekundärpreventiva åtgärder. Till de senare räknas strategier för att underlätta tidig upptäckt och diagnostik av maligna hudtumörer, medan primärprevention handlar om att på olika sätt försöka förmå individer till ökad försiktighet i solen, och att undvika att bränna sig, något som är av allra störst betydelse hos yngre individer, och hos barn.

Pågående forskningsstudier 

Inom forskargruppen pågår olika studier inom följande huvudsakliga områden: 

Riskkategorisering och riskkommunikation

 •  Utveckling/översättning av skattningsinstrument för solvanor (SEPI)
 • Aktinisk keratos och hudcancerrisk
 • Betydelsen av solvanor och hudtyp för att prediktera hudcancerrisk   

Primärprevention

 • Effekten av riktade solråd till riskpatienter

Hudcancerdiagnostik och tidig upptäckt

 • Nära Infrarött Ljus och Hudimpedansspektroskopi vid hudcancerdiagnostik
 • Kartläggning av histopatologisk diagnostik
 • AI-baserat beslutstöd vid dermatoskopering av cancermisstänkta hudförändringar

Sun Exposure And Protection Index (SEPI)

Enkätinstrumentet SEPI är framtaget för att skatta solvanor och solskyddsbeteende. Det är avsett att kunna används som verktyg vid riskkommunikation för att identifiera individer med riskbeteende i solen och som instrument för användning i forskningsstudier, till exempel för att utvärdera effekten av en intervention. Instrumentet är validerat på svenska och på flera andra språk, och i två olika typer av klimat (Sverige och Australien). SEPI är fritt att använda för den som vill. 

Ladda ner SEPI (pdf)

Forskargrupp

Kontaktperson

Externa samarbetspartners

 • John Paoli, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Britta Lindholm-Sethson, professor, Umeå universitet
 • Hans Grahn, adjungerad professor, Örebro universitet
 • Johan Lyth, statistiker, Region Östergötland
 • Sam Polesie, adjungerad universitetslektor, Göteborgs universitet
 • Satish Lubeek, MF, PhD. Radboud university medical center, Nijmegen, Nederländerna
 • Panos Papachristou, Med dr. Karolinska Institutet

Relaterat material