Internetanvändning och delaktighet – i vardagliga aktiviteter hos unga personer med utvecklingsstörning

En hand på ett tangentbord

Forskningsprojektet utforskar internetanvändning och delaktighet i skola, arbete och i hemmet hos unga personer med utvecklingsstörning.

För att realisera detta behöver olika metoder tillämpas, såsom observation, intervju med stöd av alternativ kommunikation och anpassade enkät. Forskningen utgår dels från individens egen upplevelse samt utifrån närstående och yrkesverksammas perspektiv på personernas internetanvändande och delaktighet.

Internetanvändande definieras i detta projekt av att via olika medel såsom dator, surfplatta och smartphones koppla upp sig mot webben och utföra vardagliga aktiviteter, t.ex. att söka efter information, handla, för underhållning, för sociala relationer och för demokratiska/politiska aspekter (Findahl, 2014). Delaktighet definieras som en persons engagemang i en livssituation (WHO, 2001).

Tillgänglighet, delaktighet och hälsa

Folkhälsomyndighetens uppger ’delaktighet och inflytande’ som en av de viktigaste förutsättningarna för upplevd hälsa. Att vara delaktig och ha inflytande idag bygger till stor del på internetanvändande både i arbete/skola och i hemmet. Internetanvändande är också en viktig källa för demokrati och ett av inriktningsmålen från Sveriges regering för att öka tillgängligheten är ett hållbart informationssamhälle för alla. För vissa personer med funktionsnedsättning uppges dock vardagen ha försvårats med it-utvecklingen, t.ex. genom att webbsidor inte gjorts tillgängliga (Myndigheten för delaktighet, 2014). För personer med utvecklingsstörning har tillgänglighet på internet inte möjliggjorts (Kennedy, 2011) och internetanvändande kan därmed ses som ytterligare en del av vardagens aktiviteter som personer med utvecklingsstörning är exkluderade från (Chadwick, Wesson and Fullwood, 2013).

Övergripande mål

Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om hur internet används av unga personer med utvecklingsstörning, samt undersöka möjligheter och hinder i internet-aktiviteter på individnivå, för att vara en del av samhället och kunna ta del av de resurser som samhället erbjuder. Utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv finns ett samband mellan hälsa och engagemang i aktiviteter. Med data genererad från såväl de unga personerna själva, som personer i deras omgivning kan praktiskt användbara resultat för verksamhet framkomma och anpassning av internet-aktiviteter för ungdomar och unga vuxna med utvecklingsstörning genomföras för att möjliggöra delaktighet och inflytande.

Forskningsresultat

Datainsamling pågår. Forskningsprojektet består av två delar och kommer presenteras i fyra delstudier. En sammanläggningsavhandling beräknas vara klar 2020. Manus till artiklar kommer att diskuteras vid doktorandseminarium på Avdelningen för arbetsterapi.

 

Anslag och finansiering

Linköpings universitet


Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll