Ung och delaktig - YoPa

Tre ungdomar, en kille och två tjejer sett från vänster, sitter bredvid varandra. Bilden är gultonad. Killen tittar på en iPad medan tjejerna tittar på sina mobiler.
Tre ungdomar. lev dolgachov

Forskargruppens utgångspunkt är att miljöanpassningar kan skapa goda förutsättningar för alla barn och unga att vara delaktiga medborgare i ett föränderligt samhälle.

Målgruppen innefattar unga med aktivitetsbegränsningar i vardagliga aktiviteter. Det centrala är barn och ungas möjligheter till samspel, aktivitet och delaktighet i hem, skola och vidare sysselsättning. I fokus för forskargruppen är digital delaktighet, insatser i hem, skola och arbete, samt övergångar i skola och vidare sysselsättning.

Digital delaktighet - YoPa

Digitaliseringen har stor potential att möjliggöra aktivitet och delaktighet i skola och vardagsliv för barn och unga med funktionsnedsättning men eftersom det är ett relativt nytt fenomen saknas kunskap inom området. Forskning bedrivs om vilka möjligheter och hinder digital teknik medför för målgruppen samt hur digital teknik som stöd praktiskt fungerar i barnets och den unges vardag.

Insatser i hem, skola och arbete - YoPa 

Skolan ska ge alla barn lika möjlighet till utveckling och lärande. Tydligt är att barn med funktionsnedsättning inte har samma möjlighet att delta i skolans aktiviteter på lika villkor som andra barn, och som sedan påverkar deras vuxenliv. Därför studeras effekten av generella anpassningar men även personcentrerade interventionsmetoder utifrån individens upplevda behov av anpassningar och stöd i hem-, skol- och arbetsmiljön.

Övergångar i skola och vidare sysselsättning - YoPa

Övergångar är en kritisk punkt för delaktighet i aktivitet, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Praktiknära forskning bedrivs därför med särskilt avseende på övergångar i skolan, övergången till gymnasiet och till vidare studier och/eller arbetsliv. En arbetsmetod för att underlätta övergångar i grundskolan beforskas liksom om hållbart utformade interventioner ger personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter över tid att klara sina studier och har effekt på övergången till och mellan arbeten.

Forskningsprojekt

Två personer går i en skolkorridor / Two persons walk in a school corridor

Nya möjligheter med teknikstöd i skolan

Vilka hinder och svårigheter upplever elever med olika nedsättningar i skolan? Hur får vi dem delaktiga och aktiva? Genom bedömningar med instrumentet BAS, individuella stödinsatser och teknikstöd ökar delaktighet och möjlighet att få godkända betyg.

En hand på ett tangentbord / A hand on a keyboard

Internetanvändning och delaktighet i vardagliga aktiviteter hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Hur använder ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning internet för att vara delaktiga i en digital vardag och ett alltmer internetbaserat samhälle? Vi utforskar detta från målgruppens eget perspektiv med anpassade metoder.

Bär böcker / Carries schoolbooks

Stöd i skolan och övergång till gymnasiet, vidare studier och arbete

Vi undersöker övergångsprocessen från grundskola till gymnasiet, vidare studier och/eller arbete för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Publikationer

Relaterad forskning

Forskare

Organisation

Nyheter