Kardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med diabetes

Forskare betraktar rör med blodprov i ett labb.

Forskningsprogrammet CARDIPP syftar till att identifiera markörer för hjärt- och kärlsjukdom som möjliggör en tidigare intervention och en mer individuellt anpassad behandling för patienter med typ 2-diabetes än vad som är fallet idag. Vi studerar riskfaktorer i ett vitt spektrum som omfattar socioekonomi, kön, genetik, inflammation, atherogenes, blodtryck, lipider och hjärtfunktion.

Diabetes typ 2 är den snabbast växande icke smittsamma sjukdomen i världen. Sjukdomen utgör 80 procent av alla individer med diabetes mellitus i Sverige och medför två till tre gånger förhöjd risk att drabbas av för tidig hjärt- kärlsjukdom.

Professor Carl Johan Östgren leder forskningsprogrammet CARDIPP, Cardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med diabetes - en prospektiv studie i primärvården.

Identifiera markörer för hjärt- kärlsjukdom

Forskningsprogrammet syftar till att identifiera markörer för hjärt- och kärlsjukdom som möjliggör en tidigare intervention och en mer individuellt anpassad behandling för patienter med typ 2-diabetes än som idag är fallet. Riskfaktorer som studeras täcker ett vitt spektrum som omfattar socioekonomi, kön, genetik, inflammation, atherogenes, blodtryck, lipider och hjärtfunktion.

Baslinje-undersökningen genomfördes under åren 2005 - 2008 och inkluderade 761 patienter med typ 2-diabetes i åldrarna 55-65 på 22 vårdcentraler i Jönköpings och Östergötlands län. De fysiologiska undersökningarna utfördes på Universitetssjukhuset i Linköping eller Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Datainsamlingen vid baslinje-undersökningen omfattade bland annat:
  • Patientenkät
  • Frysta blod- och urinprov
  • Antropometriska mått
  • Mottagningsblodtryck samt ambulatorisk blodtrycksmätning
  • Ultraljudsundersökning av hjärtat
  • Tonometri (SphygmoCor®) för pulsvågsanalys samt mätning av pulsvågshastighet
  • Ultraljudsundersökning av carotiskärlen för bestämning av intima media tjocklek
  • Tåtrycksmätning

Återundersökning

Fyra år efter baselineundersökningen inbjöds alla som deltog i CARDIPPs baselineundersökning att upprepa delar av studieprotokollet bland annat med tonometri samt ultraljudsundersökningarna av hjärta och kärl.

Kardiovaskulär morbiditet och mortalitet

Kohorten följs löpande avseende kardiovaskulär morbiditet och mortalitet

Urval av CARDIPP-publikationer


Forskningsledare

Forskare

Organisation