Ledarskap i hybridarbete

Hybridmöte.
Anchiy

Det är troligt att en större del av arbetet i framtiden sker helt eller delvis på distans med stöd av digitala verktyg. I projektet studeras de utmaningar hybridarbete skapar för ledarskap i relation till medarbetares välbefinnande och arbetsprestationer. 

Projekts syfte

Syftet med projektet att studera ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och arbetsprestationer vid hybridarbete (dvs. när arbetet kan genomföras både på plats i ordinarie verksamhet och på distans genom tekniska hjälpmedel). I projektet fokuseras följande frågeställningar: Vad innebär ledarskap vid hybridarbete, i termer av ledarbeteenden och ledaraktiviteter, och hur skiljer sig ledarskap som utövas på distans från ledarskap som utövas på plats? Vilka ledarbeteenden och ledaraktiviteter främjar medarbetares välbefinnande och arbetsprestationer vid hybridarbete? Vilka andra faktorer i arbetsmiljön har betydelse för dessa relationer?

Metod

Projektet är treårigt och har en longitudinell design. Det vänder sig till chefer och dennes medarbetare där någon eller båda hybridarbetar (dvs. arbetar både på plats och på distans i någon omfattning, med hjälp av tekniska hjälpmedel). Data samlas in genom intervjuer, dokumentstudier och en enkät.

Bidrag

Projektets bidrag är att kunna ge vetenskapligt underlag för hur organisationer kan främja medarbetares välbefinnande och arbetsprestationer, utan att det ena sker på bekostnad av det andra, oavsett var arbetet utförs. På så sätt kan hållbarhet skapas även i framtidens arbetsliv. Projektet bidrar även teoretiskt till forskningsfältet genom att ett konceptuellt ramverk för ledarskap vid hybridarbete byggs upp och prövas empiriskt vilket kan användas i framtida studier.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm, Andreas Wallo (2022)
Omslag för publikation ''
Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm, Christian Ståhl, Andreas Wallo (2022)

BMC Public Health , Vol.22 Vidare till DOI

Kontakt

Organisation