Presentation

I stora drag är min forskning inriktad mot att studera strategiska och operativa kompetensförsörjningsprocesser i arbetslivet, det vill säga hur organisationer säkerställer att de har rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Kompetensförsörjning handlar om att attrahera, rekrytera och introducera medarbetare med rätt kompetens, men också om att få dem att stanna kvar genom att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och lärande och erbjuda hållbara arbetsvillkor. I kompetensförsörjning ingår också att säkerställa att medarbetare som av olika skäl lämnar organisationen får ett bra avslut och att deras kunskaper inte går förlorade. 

I min forskning har jag särskilt fokuserat på kompetensutvecklingsfrågor och mer specifikt har jag studerat hur chefer, ledare och HR-medarbetare skapar förutsättningar för lärande och utveckling i det dagliga arbetet. Teoretiskt utgår jag från teorier och modeller från olika fält, såsom arbetslivspedagogik, sociologi, ledarskap, human resource management, human resource development och organisationsteori.

Min målsättning är att bidra med kunskaper som kan leda till hållbar utveckling i arbetslivet och jag tror att studier av kompetensförsörjning och arbetsplatslärande är avgörande för att nå denna kunskap. Vi ser att det idag råder en akut kompetensbrist i många sektorer och att det finns särskilt stora behov av nyskapande kompetensförsörjningsaktiviteter för att klara omställningen till en socialt hållbar, konkurrenskraftig och grön industri. Vi behöver därför veta mer om hur ökade krav på innovationsförmåga påverkar processer som rekrytering, kompetensutveckling, och kompetensöverföring i organisationer.  Jag ser också ett stort behov av studier om hur automatisering, robotisering och användandet av artificiell intelligens påverkar kompetensförsörjningsarbetet sett till tillförlitlighet, arbetsmiljö och kompetensbehov hos chefer och HR-medarbetare. 

En central del i mitt arbete är samverkan med det omgivande samhället. Jag bedriver därför min forskning utifrån en så kallad interaktiv forskningsansats, vilken möjliggör växlingar mellan närhet och distans, mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv samt mellan utvecklingsstöd och kritisk granskning. I min roll som biträdande föreståndare och forskningsledare vid HELIX Competence Centre har jag förmånen att arbeta med interaktiv arbetslivsforskning i ett partnerskap av organisationer från arbetsmarknadens alla sektorer. 

Publikationer

2023

Nyheter

Forskning

Forskningsintressen

 • Kompetensförsörjning
 • Arbetsplatslärande och kompetensutveckling
 • Ledarskap och chefers arbete
 • Human Resource Management & Human Resource Development
 • HR-specialisters arbete och kompetenser
 • Chefs- och ledarutveckling
 • Förändrings- och utvecklingsprocesser i organisationer
 • Social hållbarhet
 • Organisatorisk resiliens
 • Arbetsmarknadsintermediärer, HR-intermediärer, regional utveckling
 • Interaktiv forskning, aktionsforskning
   

 

Pågående forskningsprojekt

 • Workplace Innovation for Sustainable Industry, Vinnova, 2022–2023.
 • Närhet på distans, Vinnova, 2021–2024.
 • Spin-Off: Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar, Afa Försäkring, 2020–2023.
 • Sustainable Development Goal 8.3, Göteborgs universitet, 2021–2023.
 • Ledarskap för lärande och innovation, HELIX, 2017–2022.
 • Värdeskapande och hållbar kompetensförsörjning: HR-arbete i praktiken, HELIX, 2017–2022.
 • Lärande och kompetensutveckling i små och medelstora företag och verksamheter, HELIX 2017–2022.

Avslutade forskningsprojekt

 • Chefers utvecklingsmiljöer, Ledarna, 2021–2022.
 • Kunskapsöversikt om ledarskap vid distansarbete, Forte, 2020–2021.
 • Kunskapsöversikt om ledarskap som främjar lärande, Forte, 2020–2021.
 • MedLed: Ledarskap, chefskap och medarbetarskap vid LiU, 2016–2018.
 • HR som innovationsstöd, Vinnova, 2012–2013.
 • HR-strategier för ökad omställningsförmåga, Vinnova, 2010–2014.
 • Koordinerat ledarskap – att leda i en distribuerad och resursbegränsad organisation, Vinnova, 2009–2013.
 • Kompetensöverföring i små och medelstora företag, HELIX, 2009.
 • Leda och organisera arbetsplatslärande, 2005–2008

Forskningsgrupper

Aktuella forskningsprojekt

CV, nätverk och sociala medier

CV

Biträdande föreståndare och forskningsledare, HELIX Competence Centre, 2019-

Biträdande professor i pedagogik, 2018-

Koordinator HELIX Competence Centre, 2017-2018

Docent i pedagogik, Linköpings universitet, 2014

Universitetslektor, Linköpings universitet, 2009-2018

Fil. dr i pedagogik, Linköpings universitet, 2008

Organisation