Levd erfarenhet av rehabilitering efter Covid-19: Ett intersektionellt perspektiv

Covid
Miroslava Chrienova

Covid-19 kan påverka oss på olika sätt. Somliga får allvarliga Covid-19 symptom och behöver sjukhusvård. Vissa behöver längre rehabilitering efter sjukhusvård för Covid-19.

Pilotprojektet ’Levd erfarenhet av rehabilitering efter Covid-19: Ett intersektionellt perspektiv’ undersöker patienters och närståendes erfarenheter av rehabilitering efter sjukhusvård för Covid-19 liksom vårdpersonals erfarenheter av att ge rehabilitering efter sjukhusvård för Covid-19. För att förstå dessa erfarenheter kommer projektet också undersöka patienters och närståendes erfarenheter av sjukhusvård för Covid-19 liksom vårdpersonals erfarenheter av att ge sådan vård.

Projektets övergripande syfte är att undersöka subjektivitet och levd erfarenhet av kropp, sjukdom, hälsa och rehabilitering efter Covid-19. Tidigare forskning har visat att vissa grupper har drabbats extra hårt av Covid-19, såsom personer i gruppen migranter från låg- och medelinkomstländer i Mellanöstern och Nordafrika (Drefahl et al 2020). Vi undersöker därför också hur samspel mellan olika sociala kategorier såsom etnicitet och ålder kommer till uttryck i intervjumaterial. Patienter och närstående som talar arabiska, somaliska eller dari och inte svenska eller engelska intervjuas, liksom patienter och närstående som talar svenska. Projektet inkluderar också fokusgruppsintervjuer med sjukvårdspersonal.

Projektet förväntas bidra till en samhällelig förståelse av Covid-19 och dess effekt på människors hälsa, jämlik hälsa, sociala relationer och upplevelser av den egna kroppen, livet och framtiden. Det förväntas också bidra till rehabiliteringsmedicinskt arbete med insikter om patienters, närståendes och vårdpersonals erfarenheter av rehabilitering efter Covid-19.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan forskare med kompetens i medicinsk sociologi, intersektionellt perspektiv, medicinens filosofi och medicinsk etik – Anna Bredström, Sofia Morberg Jämterud och Kristin Zeiler - och kliniskt verksamma forskare på Rehabiliteringsmedicinsk avdelning, Universitetssjukhuset i Linköping – Anestis Divanoglou och Richard Levi.

Kontakt

Samarbetspartner

Organisation