Livsfrågornas didaktik - Att arbeta med frågor om döden i förskolans praktik

Förskolan är en viktig social och kulturell mötesplats där barn med olika bakgrunder, erfarenheter och övertygelser möts. En utmaning för dem som jobbar i förskolan är därmed att i enlighet med förskolans läroplan ansvara för att varje barn utvecklar ”sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” (Skolverket 2006:8).

En av de livsfrågor som aktualiseras i förskolan – vilken rymmer ca 85 procent av barnen i Sverige mellan ett och fem år – är den om döden. Barn konfronteras med döden på olika sätt, kanske genom att ett husdjur dör, att en släkting går bort eller genom berättelser i böcker, spel och teve-program.

Förskollärare känner osäkerhet kring livsfrågornas didaktik

Tidigare forskning visar att barn i förskoleålder gärna diskuterar livsfrågor men också att förskollärare känner stor osäkerhet när det gäller livsfrågornas didaktik, det vill säga livsfrågornas vad, hur och varför. I synnerhet gäller denna osäkerhet frågor som relaterar till döden. Anledningarna som anges är att de tvivlar på att barn åldersmässigt är redo att diskutera dessa frågor; att de anser att frågor om döden hör till hemmets sfär, och att de i förhållande till sin profession saknar erforderlig utbildning. Till det senare hör osäkerheten om hur barnet respektive vårdnadshavarens perspektiv ska hanteras när det gäller sådant som rör biologiska och religiösa perspektiv. Ytterligare en fråga som aktualiseras i forskningen är huruvida den här typen av livsfrågor endast ska hanteras när barnet själv tar upp dem, eller om de ska införlivas i förskolans läroplan och därmed bli en del av förskolans målstyrda arbete.

Syftet är att öka didaktisk beredskap om existentiella frågor

Syftet med det här projektet är att i samarbete med förskollärare öka den didaktiska och begreppsspecifika kunskapen om barns frågor om döden i förskolans vardagliga verksamhet. Tillsammans med förskollärare från tre olika svenska förskolor avser vi att utarbeta ett temaarbete med fokus på biologiska, kulturella (inklusive religiösa) uppfattningar kring döden, att utformas och prövas i skilda förskoleverksamheter. Avsikten är att bidra med ökad didaktisk beredskap om existentiella frågor i ett allt mer mångkulturellt samhälle.

Knyter an till både kognitiva som kulturella teorier

Teoretiskt knyter projektet an till både kognitiva teorier om barns förståelse av döden som ett biologiskt fenomen, och till kulturella (inklusive religiösa) teorier som rör socialt och kulturellt definierade uppfattningar om sådant som livet efter detta, evigt liv och pånyttfödelse. Vi är intresserade av hur innebörder av begrepp som i regel kopplas till biologiska idéer om döden, så som att något är oåterkalleligt, slutgiltigt och oundvikligt, kan hanteras i förhållande till mer kulturellt orienterade uppfattningar. Vi ser kombinationen av teorierna som en förutsättning för att kunna analysera eventuella didaktiska dilemman, och som en möjlighet att utveckla ett mångfasetterat didaktiskt arbete i förskolans verksamhet. 

Samarbete mellan forskare och förskollärare

Projektet utgörs av ett samarbete mellan forskare och förskollärare, där det växelvis arbetas med förskollärares professionella erfarenheter och mer teoretiskt inriktade analyser. Tillsammans med förskollärare från svenska förskolor avser vi att i ett första skede, med hjälp av fokusgruppintervjuer och ett material som skickas ut till förskolorna i förväg, identifiera vilka frågor om döden som framstår som angelägna i förskolors praktiska verksamhet. Utifrån detta konstruerar forskarteamet ett förslag på temaarbete med fokus på vad som kan betraktas som ett relevant stoff för förskolebarn. Temaarbetets konkreta innehåll utformas inom en workshop med förskollärare från de i projektet ingående förskolorna. Hänsyn kommer här att tas till läroplanens krav på skilda uttrycksformer för yngre barns lärande när det gäller användning av olika material och tekniker. Sådant som högläsning, skapande verksamhet och drama kommer därmed att uppmärksammas. I dialog med förskollärarna utformas därefter ett temaarbete om livsfrågor, med fokus på döden, vilket slutligen prövas vid skilda förskoleverksamheter. 

Arbetet dokumenteras fortlöpande via video-observationer. Etiska hänsyn kommer att beaktas i projektets alla led. Initialt prövas projektet vid den regionala etikprövningsnämnden. 

Målet är att öka förskollärares reflektioner kring känsliga ämnen och deras förtrogenhet med frågor om döden utifrån skilda och ibland motstridiga uppfattningar. Målet är därmed också i förlängningen att ge förskolebarn möjlighet att reflektera över ämnen som alla hör livet till.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Tünde Puskas, Anita Andersson, Fredrik Jeppsson, Virginia Slaughter (2023)

European Early Childhood Education Research Journal , Vol.31 , s.900-913 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Tünde Puskas, Fredrik Jeppsson, Anita Andersson (2023)

Contemporary Issues in Early Childhood , Vol.24 , s.438-452 Vidare till DOI

Forskare

Forskningsområde

Organisation