Nätverksdynamik och etnisk integration

visualiseringarna från projektet  Network Dynamics of Ethnic Integration  som är automatiskt genererade med en bild-AI.

Nätverksdynamin och etnisk integration är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om etniska relationen och integration i flera sociala domäner i Danmark, Finland och Sverige.

Sedan andra världskrigets slut och inom loppet av ett par generationer har de nordiska ländernas etniska sammansättningar förändrats avsevärt. Genom både frivillig och ofrivillig internationell migration har de traditionellt nettoemigrerande skandinaviska länderna förvandlats till nettomottagare av migranter.

Att förstå dynamiken, mekanismerna och de samhälleliga resultaten av de samtida multietniska nordiska samhällena är av stor vikt. De nordiska länderna skiljer sig åt i sin historia, politik och allmänna åsikter om invandring och integration. Tröts det är behovet av att föra fram kunskap för att minimera potentiella negativa resultat – som utanförskap, segregation, interetniska friktioner och diskriminering – och för att maximera fördelarna med en det multietniska samhället ett gemensamt mål.

Projekttid: 2021-2026

För mer information, se projektets engelska sida.


Mer om projektet

Kontakt

Finansiärer och partners

Relaterad forskning

Organisation