Partiskolningens didaktik

Deltagare i ett seminarium. Med händerna uppsträckta i luften ger de ”tummen upp”.
Foto: killerbayer

I fokus för detta projekt står den utbildningsverksamhet som de svenska riksdagspartierna (och deras närstående organisationer) anordnar för sina medlemmar. 

I fokus för detta projekt står den utbildningsverksamhet som de svenska riksdagspartierna (och deras närstående organisationer) anordnar för sina medlemmar. Det kan handla om studiecirklar och kursverksamhet men också om mer informella arrangemang för lärande. Trots att den utbildning som partierna själva organiserar sannolikt har en stor betydelse för hur nyckelpersoner i det demokratiska systemet socialiseras saknas forskningsbaserad kunskap om området. Projektet Partiskolningens didaktik avser bidra med kunskap gällande både omfattningen av partiernas utbildningsverksamhet och de kvalitativa variationerna beträffande denna verksamhets iscensättning; variationer avseende så väl syfte, innehåll, upplägg och målgrupper.

Vi förväntar oss att projektet ska ge en både överblickande och fördjupande bild av det icke-formella utbildningslandskap som det svenska partiväsendet och den partipolitiskt orienterade folkbildningen kan sägas utgör. Projektet förväntas ge en bild av vilken betydelse folkbildningen i Sverige, i form av statsbidragsfinansierade folkhögskolor och studieförbund, har för partiernas utbildningsverksamhet. Projektet ska också ge en fördjupad förståelse av vilken betydelse utbildningsverksamhet får för partiorganisationen och dess ledning när det gäller exempelvis kunskapsförsörjning, styrning och produktion av identitet som historiskt inriktad forskning visat varit av betydelse. Är partistudier (fortfarande) ett centralt verktyg för detta?

Finansiär: Vetenskapsrådet

Pågår 2017-2020

KontaktVisa/dölj innehåll

Forskare i projektetVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Nordvall, Henrik. Bladh, Daniel & Malmström, Louise (2020) Den lokala politikerns bildningsarenor.

Nordvall, Henrik & Charlotte Fridolfsson (2017), "The folk high school - a contemporary educational pathway for Swedish parlamentarians?" i Scandinavian Journal of Educational Research

Henrik Nordvall & Louise Malmström, Den folkligt bildade politikern: Akademiska kunskaper och det symboliska kapitalets logik inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen i Sverige, Nordisk kulturpolitisk tidskrift, (18), 2, 233-249

Nordvall, Henrik (2013), "ABF och det partipolitiska folkbildningsarbetets samtida funktioner" Ingår i: Bildning och demokrati: nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet / [ed] Bjurström, Erling & Harding, Tobias, (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2013, 1, 223-255 s)

 Jansson, Jenny (2012), Manufacturing Consensus: The Making of the Swedish Reformist Working Class.  (diss) (Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen)