Partiskolningens didaktik

Deltagare i ett seminarium. Med händerna uppsträckta i luften ger de ”tummen upp”.
Foto: killerbayer

Projektet Partiskolningens didaktik avser ge en både överblickande och fördjupande bild av utbildningsverksamhet organiserad för partipolitiskt aktiva i Sverige. 

Trots att bildningsarenor för partipartipolitiskt aktiva rimligen har en stor betydelse för hur nyckelpersoner i det demokratiska systemet fostras har det saknats kunskap om detta. Vårt intryck är att området fallit mellan stolarna då forskning om politik och partier präglas av andra ingångar än den didaktiska och den didaktiska forskningen vanligen berör skolsammanhang och inte politiska partier. Det har då uppstått en kunskapslucka om ett tema som både är inomvetenskapligt intressant och av stor samhällsrelevans. Något som projekt avser att bidra till att fylla.

Mot bakgrund av den betydelse som folkbildning, som studiecirklar, historiskt haft för partipolitisk bildningsverksamhet i Sverige har vi särskilt velat belysa relationen mellan partierna och studieförbunden.

Syftet med projekt är att undersöka omfattning, inriktning och variation i utförandet av utbildningsverksamhet organiserad av de politiska partierna i Sverige. Målet är att ge en både överblickande och fördjupande bild av det icke-formella utbildningslandskap som det svenska partiväsendet och den partipolitiskt orienterade folkbildningen kan sägas utgöra.
Resultaten visar på en omfattande utbildningsverksamhet i partiernas regi. Utbildningarnas utformning skiljer sig tydligt åt mellan riksdagspartierna. Studiecirklar och annan folkbildning utgör alltjämt en central bildningsarena, men inte för alla partier och variationen mellan storstad och landsbygd är stor. En sammanfattning av projektets resultat återfinns in Vetenskapsrådets resultatdialog 2022.

Kontakt

Forskare i projektet

Publikationer

Omslag för publikation ''
Daniel Bladh (2022)

International Journal of Lifelong Education , Vol.41 , s.435-449 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Daniel Bladh (2022)

Studies in the Education of Adults , Vol.54 , s.43-60 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Daniel Bladh, Henrik Nordvall (2023)

Scandinavian Journal of Educational Research , Vol.67 , s.113-125 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Henrik Nordvall, Daniel Bladh, Louise Malmström (2021)

Kommunal ekonomi , Vol.1 , s.39-40

Omslag för publikation 'Den lokala politikerns bildningsarenor'
Henrik Nordvall, Daniel Bladh, Louise Malmström (2020)
Omslag för publikation ''
Henrik Nordvall, Annika Pastuhov (2020)

International Journal of Lifelong Education , Vol.39 , s.374-387 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Henrik Nordvall (2019)

Folkbildarforum , Vol.2 , s.14-15

Fler publikationer

Jansson, Jenny, 2021
Producing Politicians?: Study Activities in Political Youth Wings
Uppsala universitet, ORCID-id: 0000-0003-3645-0399

Organisation