Publikationer från Prioriteringscentrum

Läs vårt material

Som kunskapscentrum publicerar Prioriteringscentrum kontinuerligt olika typer av material om prioriteringar i vård och omsorg.

I vår rapportserie har vi samlat kunskap på prioriteringsområdet sedan centrumets bildande år 2001. Du hittar rapporterna nedan, som även går att beställa i tryckt format. På denna sida hittar du också avhandlingar och böcker om prioriteringar, remissvar, samt våra verksamhetsberättelser och övriga publikationer. Vi informerar även om hur du kan söka efter vetenskapliga artiklar på prioriteringsområdet i databased DiVA.

Vår rapportserie - kunskap om prioriteringar sedan 2001

Tidigare rapporter

Medborgare

PrioC Access: 2021:3 Reaktioner på nätet: ett axplock av reaktioner på riktlinjer för prioriteringar av intensivvård under covid-19 pandemin. Mari Broqvist, Lars Sandman.

PrioC Access: 2021:1 Nöden lyder ingen (hälso)lag? – om internetreaktioner på Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Moa Broqvist.

2015:2 Frågor till medborgare om öppenhet, prioriteringsprocess och beslutsfattare avseende prioritering och ransonering – en artikelöversikt. Barbro Krevers, Karin Bäckman och Mari Broqvist.

2011:5 Öppna prioriteringar och extern legitimitet. En experimentell undersökning om hur människor uppfattar information om prioriteringar av sjukvård. Jenny de Fine Licht.

2007:6 Rättvisan finns i betraktarens öga – Röster från medborgare om rättvisa i vården. Mari Broqvist och Peter Garpenby.

2005:3 Befolkningsdialog kring prioriteringar i Region Skåne. Per Rosén.

2003:6 Politiker möter medborgare i samtal om prioriteringar – ett praktiskt exempel. Mari Broqvist.

2002:3 Samtalsdemokrati och prioritering – utvärdering av ett försök med medborgarråd. Peter Garpenby.

2002:2 Dokumentation av Medborgardialogen – ett utvecklingsarbete i landstinget i Östergötland. Delrapport 1. Mari Broqvist.

2001:1 Medborgaren i prioriteringsprocessen. Peter Garpenby.


Regioner och kommuner

PrioC Access: 2021:2 Prioriteringar på gruppnivå inom hjälpmedelsverksamhet: erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Region Halland. Susanne Åkerborg, Åsa Curlow.

2021:1 Prioriteringsarbete integrerat i ett kommunalt ledningssystem ‒ fortsatt utveckling i Motala kommun. Barbro Krevers och Karin Bäckman.

2017:1 Prioriteringar över kommunala förvaltningsområden ‒ ett utvecklingsarbete i Motala kommun. Karin Bäckman och Barbro Krevers.

2013:1 Ett decennium senare: Resursfördelningsprocessen i Landstinget i Östergötland 2012. Karin Bäckman.

2010:4 Öppna prioriteringar i Landstinget Västmanland. Ann Östling, Per Weitz, Karin Bäckman och Peter Garpenby.

2010:2 Landstinget Kronoberg – i linje med prioriteringar. Peter Garpenby, Karin Bäckman, Mari Broqvist och Ann-Charlotte Nedlund.

2009:2 Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 2008. Del II. Olika tankar om processen. Mari Broqvist, Peter Garpenby, Karin Lund och Karin Bäckman.

2009:1 Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 2008. Del I. Procedur, genomförande och uppföljning. Susanne Waldau.

2008:6 Erfarenheter av öppna politiska prioriteringar. Uppföljning av prioriteringar i Östergötland efter fyra år. Karin Bäckman, Ann-Charlotte Nedlund, Per Carlsson och Peter Garpenby.

2008:5 Ett praktiskt försök. Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län. Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson och Ulla Pettersson.

2006:3 Öppna prioriteringar i Östergötland. Del III. Uppföljning av de politiska besluten – hur gick det sedan? Karin Bäckman, Erling Karlsson och Per Carlsson.

2006:2 Målsättningar och verklighet – vård och omsorg i kommunal regi. Del II. Ålderdom, omsorgsberoende och livsperspektiv samt Mål, prioriteringar och omsorgsarbetets vardag. Tommy Svensson, med diskussion och slutsatser av Per-Erik Liss.

2006:1 Målsättningar och verklighet – vård och omsorg i kommunal regi. Del I. Mål och prioriteringar. Per-Erik Liss.

2005:10 Rättvisa prioriteringar i äldreomsorgen – dokumentation av ett pilotprojekt. Per Rosén.

2005:9 Öppna politiska prioriteringar av hälso- och sjukvård – rapportering från ett seminarium. Mari Broqvist, Per Carlsson, Catrine Jacobsson, Erling Karlsson och Karin Lund.

2005:7 Öppna prioriteringar i Östergötland. Del II. Massmediernas rapportering av beslutsprocessen. Karin Bäckman, Katrin Lindroth och Per Carlsson.

2004:4 Öppna prioriteringar i Östergötland. Del I. Den politiska beslutsprocessen. Karin Bäckman, Anna Andersson och Per Carlsson.

2004:2 Förutsättningar för politiska prioriteringar i offentlig sjukvård – en jämförelse mellan landstingen i Östergötland och Uppsala. Li Bennich-Björkman.

2003:5 Öppna prioriteringar i kommunernas vård och omsorg. Karin Lund.

2001:2 Målformulering och dess betydelse för prioriteringar i kommunal vård och omsorg – en pilotstudie. Per-Erik Liss.


Begrepp och etiska principer

PrioC Access: 2023:1 Etisk analys av omdiagnostisering. Lars Sandman.

PrioC Access: 2020:2 Etisk analys av sänkt åldersgräns för underlivskirurgi vid könsbekräftande vård. Lars Sandman.

PrioC Access: 2018:1 Etisk analys av pre-expositionsprofylax (PrEP) för hiv. Erik Gustavsson och Lars Sandman.

2016:1 Är vårdsponsring förenligt med den etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvård? Lars Sandman och Per Carlsson.

2015:3 Vilken vägledning ger den etiska plattformen för prioriteringar i konkreta prioriteringssituationer? En översikt av tolknings- och tillämpningssituationer? Lars Sandman.

2014:1 Vård som inte kan anstå – Tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar. Lars Sandman, Mari Broqvist, Erik Gustavsson, Eva Arvidsson, Niklas Ekerstad och Per Carlsson.

2013:4 Att prioritera mellan olika värden – En modell för avvägningar mellan patientintegritet, patientsäkerhet och andra relevanta etiska värden inom hälso- och sjukvården. Lars Sandman.

2012:2 Triage som prioriteringsinstrument på akutmottagning en etisk analys av RETTS. Lars Sandman, Niklas Ekerstad och Katrin Lindroth.

2011:7 Att tillämpa den etiska plattformen vid ransonering. Fördjupad vägledning och konsekvensanalys. Lars Sandman och Gustav Tinghög.

2007:4 Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården. Elisabeth Furberg.

2007:3 Etiska riktlinjer och principer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård – en internationell översikt. Anders Melin.

2004:9 Fördelning, prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård en begreppsanalys. Andra reviderade upplagan. Per-Erik Liss.

2003:7 Reflektioner över etik och prioriteringar i vården – intervjuer med vårdpersonal. Anna T Höglund.

2003:4 Ekonomi och etik. Argumentering vid besparingar inom sjukvården i ljuset av Prioriteringsutredningen. Gunhild Hammarström

2003:2 Behov eller kostnadseffektivitet – vad ska avgöra prioriteringar inom hälso- och sjukvården? Lars Bernfort.

2003:1 Rättvisa prioriteringar inom hälso- och sjukvården– etiska teorier och jämförelser med prioriteringsutredningens principer. Anders Melin.

2002:4 Fördelning, prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård – en begreppsanalys. Per-Erik Liss.


Läkemedel

2020:1 Sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimers sjukdom – etiska aspekter av prioriteringar och screening. Erik Gustavsson, Niklas Juth, Pauline Raaschou, Alexandre Bonnard, Thomas Davidson, Gerd Lärfars och Lars Sandman.

2016:3 Prioritering av särläkemedel. En internationell utblick. Johanna Wiss och Per Carlsson.

2015:1 Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar. Reviderad version. Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin och Lars Sandman.

2012:1 Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar. Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin, Lars Sandman och Johanna Wiss.

2005:1 Subventionering av läkemedel – förutsättningar för öppna och legitima beslutsprocesser i Läkemedelsförmånsnämnden. Anders Anell och Sandra Jansson.

2002:5 Subventionering av läkemedel i andra länder – beslutsprocesser och användning av hälsoekonomiska utvärderingar. Anders Anell.

Processer och verktyg

2023:1 Modell för prioriteringsarbete i kommuner: Processer och verktyg vid resursfördelning i en övergripande ledningsprocess. Barbro Krevers och Karin Bäckman.

2017:2 Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård ‒ ett verktyg för rangordning. Prioriteringscentrum.

2016:2 Uppföljning av prioriteringsarbeten. Exempel på olika tillvägagångssätt. Karin Bäckman och Mari Broqvist.

2011:4 Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Reviderad version. Mari Broqvist, Maria Branting Elgstrand, Per Carlsson, Kristina Eklund och Anders Jakobsson.

2010:3 Vilken betydelse har hälsoekonomi vid prioriteringar? – Ett experiment bland beslutsfattare och en analys av faktiska prioriteringar. Sandra Erntoft, Christian Asseburg, Reed Johnson, Anders Anell och Ulf Persson.

2013:2 Multikriteriaanlyser vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården kriterier och analysmetoder. Erik Gustavsson och Johanna Wiss.

2008:1 Kan rättvisa procedurer stärka förtroendet för prioriteringar? Ann-Charlotte Nedlund och Peter Garpenby.

2007:1 Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård. Per Carlsson, Christina Kärvinge, Mari Broqvist, Kristina Eklund, Bo Hallin, Catrine Jacobsson, Gunilla Jacobsson Ekman, Christina Källgren, Marion Lindh, Britt Nordlander, Per Rosén, Urban Sjöblom och Anna Sohlberg.

2004:8 Prioriteringsprocessen. Del II: det interna förtroendet. Peter Garpenby.

2003:8 Programarbete – ett steg på vägen mot öppna prioriteringar. Malin Kernell-Tolf, Karin Bäckman och Per Carlsson.

2003:3 Prioriteringsprocessen. Del I: övergripande strategier. Peter Garpenby.

Olika professioner/verksamhetsområden

PrioC Access: 2021:4 Prioriteringar över tid – upprepade uppföljningar i en teamverksamhet. Mari Broqvist, Tomas Tegnevik.

2019:1 Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – exempel från hjälpmedelsverksamhet. Mari Broqvist, Lovisa von Goes, Pernilla Volmevik Lundberg, Carina Svensson och Anette Winberg.

2014:2 Att prioritera på individnivå. Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning. Anette Winberg, Mari Broqvist och Ulla-Britt Blomquist.

2013:3 Kuratorer prioriterar – Tillämpning av den nationella modellen för öppna prioriteringar. Helena Bucht, Birgitta Hall, Ingrid Johansson, Sofia Erlandsson, Agneta Tinnert, Titti Fränkel och Mari Broqvist.

2011:6 Att prioritera i team i tvärprofessionell verksamhet. Exempel från habilitering. Ulrike Edin, Anette Gunnarsdotter, Tomas Tegnevik och Mari Broqvist (red).

2011:3 Hela teamets kompetens – Sjuksköterskors, sjukgymnasters och arbetsterapeuters erfarenheter av att delta i prioriteringsarbete. Gunilla Hollman Frisman och Catrine Jacobsson.

2011:1 Öppna prioriteringar inom nya områden. Logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi. Eva Andrén, Mats Andrén, Stefan Bragsjö, Karin Björkryd, Åsa Johansson, Anna-Karin Nilsson, Annette Tjernberg Nordlund, Birgitta Rosberg, Monica Ahlström, Ulla Pettersson, Mari Broqvist och Per Carlsson.

2009:3 Tvärprofessionell prioritering inom strokevård med stöd av nationell modell för öppna vertikala prioriteringar. Ett samarbetsprojekt mellan FSA, LSR, SSF och Vårdförbundet. Birgitta Engström.

2008:4 Prioritering av multisjuka äldre inom kardiologi – en medicinsk, etisk och hälsoekonomisk utmaning. Niklas Ekerstad, Per Carlsson och Annika Edberg.

2006:5 Öppna prioriteringar inom omvårdnad – ett samarbetsprojekt med SSF och Vårdförbundet. Catrine Jacobsson.

2006:4 Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar ett samarbetsprojekt med FSA och LSR. Mari Broqvist.

2005:8 Prioritering av hälsofrämjande och förebyggande insatser i hälso- och sjukvården. Sven Larsson.

2005:6 Prioriteringar i vårdens vardag – intervjustudie med vårdpersonal i Lycksele och Halmstad. Ingrid Karlsson och Ann-Louise Lyrén.

2004:7 Trygghet och omvårdnadsbehov: Förhållningssätt och föreställningar om prioriteringar och kriterier för beslut om särskilt boende. Gunhild Hammarström.

2004:6 Hinder och möjligheter att använda hälsoekonomiska analyser inom omvårdnad en litteraturstudie. Kristina Lämås, Catrine Jacobsson, Lars Lindholm och Birgitta Engström.

2004:5 Prioriteringar i vårdflöden för äldre – en förstudie. Kerstin Blomquist.

2004:3 Öppna prioriteringar inom arbetsterapi och sjukgymnastik. Mari Broqvist.

2004:1 Sjuksköterskors resonemang om patientnära prioriteringar – en intervjustudie. Kristina Lämås och Catrine Jacobsson.


Socialstyrelsens nationella riktlinjer

PrioC Access: 2020:1 Svår, svårare, svårast. En jämförelse av svårighetsgradsbedömning i Socialstyrelsens riktlinjearbete. Mari Broqvist.

2015:4 Socialstyrelsens nationella riktlinjer och kommunernas prioriteringar. Karin Lund.

2011:2 Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för prioritering och reflektioner kring hälsoekonomins roll. Nathalie Eckard.

2010:1 Prioriteringar i samverkan mellan kommun och landsting erfarenheter av Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Karin Lund.

2008:3 Utvärdering av Socialstyrelsens riktlinjer för prioritering i hjärtsjukvård 2001–2006. Mikael Rahmqvist, Lars-Åke Levin och Ulf Stenestrand.

2007:5 Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Implementeringen i fyra landsting och regioner – Andra delen av utvärderingen. Peter Garpenby och Per Johansson.

2005:5 Hur påverkas sjukvården i praktiken? Utvärdering av Socialstyrelsens riktlinjer för prioritering av hjärtsjukvård: Utgångsläget 2001–2003. Mikael Rahmqvist och Lars-Åke Levin.

2005:4 Utvärdering av implementeringen av Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård i fyra landsting och regioner. Första delen. Peter Garpenby, Anna Andersson och Sven-Olof Junker.

Internationella utblickar

2005:2 Prioriteringar inom hälso- och sjukvård – erfarenheter från andra länder. Per Carlsson (red.), Anders Anell, Sandra Jansson, Peter Garpenby, Per-Erik Liss och Karin Lund.

Utvärdering av den etiska plattformen

2008:2 Resolving Health Care´s Difficult Choices. Survey of Priority Setting in Sweden and an Analysis of Principles and Guidelines on Priorities in Health Care. PrioriteringsCentrum.

2007:2 Vårdens alltför svåra val? Kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården. Prioriteringscentrum.

Prioriteringscentrums rapporter

Här har vi samlat titlar och författare till alla våra rapporter i Prioriteringscentrums rapportserie sedan bildandet av centrumet år 2001. De är sorterade utifrån ämnen de berör och listas i kronologisk ordning, nyast överst. PrioC Access är vår rapportserie med kortare rapporter. Du hittar våra rapporter digitalt genom att söka efter dem i publikationsdatabasen DiVA. För att beställa tryckta exemplar, se information längre ner på denna sida. Ladda ner en lista över alla Prioriteringscentrums rapporter sedan 2001.

Beställ Prioriteringscentrums rapporter

Rapporter från Prioriteringscentrum.
Rapporter från Prioriteringscentrum. Olivia Hugoo.

Köp ett tryckt exemplar

Våra rapporter finns även i tryckt format och kostar 100 kr styck, exklusive moms. Vid beställning av 10 rapporter eller fler är priset 75 kr styck, exklusive moms. Skicka din beställning till prioriteringscentrum@liu.se och glöm inte att ange både post- och faktureringsadress.

Avhandlingar på prioriteringsområdet

Böcker och bokkapitel

I kronologisk ordning, nyast överst

Omslag för publikation 'Prioriteringscentrum – 20 år i rättvisans tjänst'
Lars Sandman (Redaktörskap) (2022)
Omslag för publikation ''
Per Carlsson, Mikael Hoffman, Lars-Åke Levin, Lars Sandman, Johanna Wiss (2014)

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd: hantering och prissättning. Slutbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen , s.639-699

Omslag för publikation ''
Per Carlsson, Peter Garpenby, Ann-Charlotte Nedlund, Lars Sandman (2014)

Vägval för välfärden: En antologi om finansieringsgap, prioriteringar och försäkring som kompletterande lösning , s.31-61

Omslag för publikation 'Att välja rättvist: prioriteringar i hälso- och sjukvården'
Per Carlsson, Susanne Waldau (Redaktörskap) (2013)
Omslag för publikation ''
Lars Sandman, Emelie Heintz (2013)

Prioriteringar i hälso- och sjukvården , s.63-93

Omslag för publikation ''
Lars Borgquist, Per Carlsson (2013)

Läkemedelsboken 2014 , s.1182-1193

Omslag för publikation ''
Per Carlsson (2010)

Vårdens utmaningar , s.78-113

Hitta forskningsartiklar om prioriteringar i vård och omsorg

Person vid dator.
Person vid dator. Cissi Säfström

Sök i DiVA

I publikationsdatabasen DiVA kan du hitta forskningsartiklar och andra publikationer kring prioriteringar i vård och omsorg. Du kan välja att söka på exempelvis namn på medarbetare vid Prioriteringscentrum eller nyckelord. Du hittar även aktuella forskningsresultat om prioriteringar under Aktuellt på vår startsida. Vid frågor, kontakta prioriteringscentrum@liu.se

Prioriteringscentrums remissvar

Här visas remissvar från Prioriteringscentrum sedan år 2020

2022

2021

2020

  • Remissvar SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning
  • Remissvar SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval. Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

Våra verksamhetsberättelser

Övriga publikationer

Här samlar vi fler publikationer om prioriteringar inom vård och omsorg