Om Prioriteringscentrum

Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg

Sedan 2001 har vi arbetat med forskning, utbildning och policyutveckling gällande prioriteringar inom vård och omsorg. Vi stöttar regioner, kommuner, myndigheter och kliniska eller praktiska verksamheter i prioriteringsarbete.

Vår vision är att beslut och ställningstaganden som påverkar tillgången till vård och omsorg ska ske utifrån gemensamt beslutade prioriteringsprinciper. Den centrala utgångspunkten för vårt arbete är riksdagens riktlinjer för prioriteringar, som innehåller etiska principer och en rekommendation om bland annat större öppenhet vid prioriteringar. Besluten bör dessutom baseras på vetenskapliga underlag och diskuteras i en öppen process där motiveringar för olika överväganden framgår. I vårt uppdrag ingår att:

  • Medverka till utveckling av metoder som kan användas vid öppna prioriteringar
  • Stimulera till en ökad medvetenhet och debatt om öppna prioriteringar
  • Bedriva och vara ett stöd för forskning om prioriteringar inom vård och omsorg
  • Bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk vård och omsorg
  • Bistå med kunskapsstöd till myndigheter och huvudmän
  • Arrangera en nationell konferens vartannat år om prioriteringar i vård och omsorg

 

Organisering

Prioriteringscentrum bildades år 2001 på uppdrag av dåvarande Nationella rådet för vårdpolitik, ett samarbetsorgan mellan Socialdepartementet, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Centrumet ingick då organisatoriskt som en del av Landstinget i Östergötland. Huvudfinansiärer idag är Socialdepartementet, Region Östergötland och Linköpings universitet. Prioriteringscentrum har en rådgivande styrelse med representation av huvudmän och myndighetsföreträdare, du hittar dess ledamöter nedan. År 2010 blev Prioriteringscentrum en del av Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet. I och med ny institutionsombildning ingår Prioriteringscentrum sedan 2020 i Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA) inom avdelningen samhälle och hälsa vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).

Nätverk

För att sprida nyheter och aktuell information har Prioriteringscentrum ett nyhetsbrev (PrioNytt). Där informerar vi även om seminarier och andra mötesplatser inom ramen för vårt nätverk PrioNet. Det är ett öppet nätverk för alla som arbetar med prioriteringsfrågor inom vård och omsorg på något sätt. Du deltar genom att skriva upp dig på vårt nyhetsbrev, där du blir uppdaterad på det senaste inom vår verksamhet och får chans att möta andra inom ramen för våra aktiviteter. Skriv upp dig på  PrioNytt.

Prioriteringscentrum ingår i ett informellt nordiskt nätverk för prioriteringar inom vård och omsorg. Det består av representanter från Norge, Finland och Sverige. Nätverket bildades i samband med den internationella konferensen Priorities 2018 i Linköping. Vid första mötet samlades deltagare från Norge, Finland och Sverige, och presenterade pågående forskning och politiskt arbete i de olika länderna. Nätverket är till för att utbyta erfarenheter och skapa samverkansmöjligheter kring gemensamma frågor på prioriteringsområdet. Nätverket administreras av Prioriteringscentrum som sprider information till nätverket genom bland annat nyhetsbrevet PrioNord News. Skriv upp dig på PrioNord News.

Prioriteringscentrum har även sedan 2015 en referensgrupp bestående av olika vårdyrkesförbund. I gruppen deltar representanter från Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet. Representanter från dessa förbund har exempelvis deltagit i diskussioner om utformningen av den modell för prioriteringar som bland annat tillämpas av Socialstyrelsen i Nationella riktlinjer. Prioriteringscentrum adjungerar även andra yrkesförbund till referensgruppen beroende på vilka som berörs av prioriteringsfrågan.

Vid frågor om nätverken, skriv till prioriteringscentrum@liu.se

Våra verksamhetsberättelser

International Society for Priorities in Health

Priorities 2018
Konferensen Priorities 2018 i Linköping Emma Busk Winquist

Internationellt forum för prioriteringsfrågor

International Society for Priorities in Health (ISPH) är ett internationellt forum för forskare, kliniker, beslutsfattare med flera som arbetar med prioriteringsfrågor inom vård och omsorg. Forumet bildades år 1996 och håller vartannat år en internationell konferens om prioriteringar. Nästa konferens hålls i Bangkok, Thailand, 8-10 maj 2024. Mer om 2024 års konferens
År 2018 hölls den internationella prioriteringskonferensen i Linköping där Prioriteringscentrum stod värd. Läs mer om ISPH:s arbete och kommande konferenser:
ISPH:s hemsida

Kontakta oss

E-postadress

Kontakta oss på:
prioriteringscentrum@liu.se

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård
Prioriteringscentrum
581 83 Linköping

Besöksadress

Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13,
Campus US, Lasarettsbacken, Linköping

Kontaktpersoner på Prioriteringscentrum

Medarbetare vid centrumet

Associerade medarbetare vid Prioriteringscentrum

Styrelse

Styrelseledamöter

Prioriteringscentrum har en rådgivande styrelse där huvudintressenter och organisationsföreträdare ingår

Ordinarie

Anders Berg, enhetschef, Enheten för vägledning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen (ordförande i styrelsen)

Alexander Höglund, 1:e vice ordförande, Regionstyrelsen, Region Östergötland

Anna Strömberg, prodekan för forskning och forskarutbildning, Linköpings universitet (vice ordf. i styrelsen)

Fredrik Andersson, avdelningschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Jenny Odeberg, avdelningschef, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Åsa Rangert Derolf, ordförande, Rådet för nya terapier, Sveriges Kommuner och Regioner

Ulrica Fjärstedt, ordförande, Medicintekniska produktrådet, Sveriges Kommuner och Regioner

Karin Looström Muth, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket.

Ersättare

Thomas Lindén, avdelningschef, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Catarina Engström, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Östergötland

Jan-Erik Karlsson, vicedekan för utbildning, Linköpings universitet

Douglas Lundin, chefsekonom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Anna Ringborg, hälsoekonom, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Gustaf Befrits, hälsoekonom, Rådet för nya terapier, Sveriges Kommuner och Regioner

Sophia Frantz, Beredningsgrupp för Södra samverkansregionen, Medicintekniska produktrådet, Sveriges Kommuner och Regioner

 

 

 

Prioriteringscentrum är en del av

Relaterad forskningsverksamhet om utvärdering av medicinsk teknologi