Så skildrar media barns psykiska hälsa

Psykiatrisering av barndomen

Statistik visar att antalet unga som behandlas för depression och ångest ökar. Samtidigt hörs kritiska röster att ökningen bör förstås som ett resultat av ändrade diagnostiska kriterier och andra kulturella faktorer. De flesta barn, ungdomar och familjer möter beskrivningar av psykisk (o)hälsa huvudsakligen genom tv, radio, tidningar och internet. Det här projektet undersöker hur barns och ungas psykiska hälsa presenterats och diskuterats i svensk massmedia 1968-2008. 

Svenska barn och ungdomars psykiska hälsa har kommit att bli allt mer omdiskuterad och granskad på senare år. Många organisationer och statliga verksamheter varnar för att allt fler mår allt sämre. De pekar på statistik som indikerar att antalet unga som behandlas för depression och ångest ökar. Samtidigt hörs kritiska röster att ökningen bör förstås som resultatet av förändrade diagnostiska kriterier och andra viktiga kulturella faktorer.

Psykisk (o)hälsa som den framställs i media

Detta projekt ämnar bidra till denna kritiska debatt genom att analysera dagens situation ur ett historiskt perspektiv. De flesta barn, ungdomar och familjer har inte haft direktkontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Istället möter de barnpsykiatriska beskrivningar av psykisk (o)hälsa huvudsakligen genom tv, radio, tidningar och internet. Det finns frågespalter där det går att få hjälp med att förstå ”vad som är fel” med ens barn, reportageserier som beskriver hur det är att leva med en psykiatrisk diagnos, populärvetenskapliga återgivningar av nya sjukdomar och behandlingar, med mera. Alla dessa bidrar till att sprida ett barnpsykiatriskt och -psykologiskt ramverk som ligger till grund för barns och ungas självbeskrivningar och identitetsuppfattningar.

Att bättre förstå hur samtiden resonerar kring barn och hur de mår

Syftet med projektet är att undersöka, beskriva och analysera förändringar i hur barns och ungas psykiska hälsa blivit presenterade och diskuterade i svensk massmedia under en 40-årsperiod (1968-2008).  Vår analys utgår från ett empiriskt material bestående av två nationella tidningar, tre lokala dito och relevanta radio- och tv-program. Under den senare delen av tidsperioden kommer även valda internetforum inkluderas. I ett första steg görs en innehållsanalys av materialet, i ett andra steg diskursanalyser av teman och uttryck grundade i materialet. Genom att belysa dagens situation ur ett historiskt perspektiv kommer detta projekt att leda till en ökad reflexiv förståelse av våra samtida sätt att resonera kring barn och ungdomar samt de problem som anses föreligga.

Projektets titel: Psykiatrisering av barndomen? Barnpsykiatrisk expertis i svenska dagstidningar, teve och radio samt på nätet under åren 1968-2008. Finansiär: Forte

Kontakt

Relaterat innehåll