Vad är egentligen ett barn?

Uppfattningar om vad barn är, deras utveckling och hur de skall uppfostras har varierat under historiens gång. I min forskning undersöker jag hur vetenskapliga discipliner, framför allt psykologi och psykiatri, varit delaktiga i att skapa och upprätthålla normativa föreställningar och praktiker kring barn och barndom.  

Mitt avhandlingsarbete är en del av ett större projekt som rör hur barnpsykologisk och -psykiatrisk kunskap har förmedlats via svensk massmedia under de senare decennierna av 1900-talet och vilka uppfattningar om barn och unga som har presenterats för läsare, lyssnare och tittare.

I detta projekt fokuserar jag på hur man i Sverige historiskt sett har förstått barn och barndom och med hjälp av vilka psykologiska och psykiatriska teorier. Jag intresserar mig för hur man tänkt att barn skall tas om hand om, vad som anses vara en ’normal’ utveckling, vilka problem som kan föreligga och hur dessa bör lösas. Vidare har jag studerat framväxten och utveckling av psykologprofessionen i Sverige och dess samspel med det svenska samhället.

Jag är därtill ett starkt intresse av metodutveckling och i min forskning är jag särskilt inspirerad av de metoder och ansatser som finns inom vetenskaps- och teknologistudier (Science and Technology Studies) och postkonstruktionismen.

Publikationer

Nätverk & forskningsplattformar

Relaterat innehåll