Det är vanligt att äldre personer utsätts för övergrepp av såväl närstående som personal inom vård- och omsorg. Utsatthet är associerat till både fysisk och psykisk ohälsa men ofta okänd för vårdgivare. I detta projekt testar vi effekten av att utbilda vårdpersonal om övergrepp mot äldre med det långsiktiga målet att fler utsatta äldre personer ska identifieras och kunna få hjälp.

Förekomsten av övergrepp mot äldre personer har rapporterats till mellan 10 och 15% både i svenska rapporter och internationella studier. Äldre personer utsätts både av anhöriga och av vård- och omsorgspersonal. De utsätts för psykiska, fysiska,sexuella och ekonomiska övergrepp men även för försummelse. Trots att utsatthet ofta medför ett stort lidande och är associerat med ohälsa samt ett ökat användande av vårdresurser är övergreppen ofta okända för vårdpersonalen.

REAGERA står för Responding to Elder Abuse in GeriAtric care och är ett forskningsprojekt vars långsiktiga mål är att förbättra sjukvårdens upptäckt och omhändertagande av äldre personer som utsatts för övergrepp. Andra delar av detta projekt handlar dels om äldre personers upplevelser av att ha varit utsatta för övergrepp och dels om hur man som professionell kan ställa frågor om övergrepp mot äldre. Detta undersöks både hos personer som inte har någon kognitiv sjukdom och hos personer med demenssjukdom.

I denna del av projektet testas effekten av att utbilda vårdpersonal om övergrepp mot äldre personer. Utbildningen innehåller tre olika delar.

  • Teori: Vad är övergrepp mot äldre? Hur kan man upptäcka det och hur hanterar man svaret?
  • Filmer och gruppdiskussioner: Med utgångspunkt i filmer med gestaltade patientmöten diskuteras hur man bäst kan ställa frågor om övergrepp och hantera svaret.
  • Forumteater: Utifrån personalens egna erfarenheter samt förberedda fall arbetar dramapedagoger med personalen. De börjar med att gestalta en scen som beskriver en svår situation, t ex att ställa frågor om övergrepp eller hantera ett möte med en agiterad anhörig. Personalen bjuds in att prova alternativa handlingssätt i scenen och undersöka hur dessa påverkar utfallet. På så sätt synliggörs att det ofta fanns handlingsalternativ i situationer som från början kan kännas övermäktiga. Genom metoden får personalen möjlighet att träna sig i att möta svåra situationer och hitta alternativa sätt att agera, som en form av färdighetsträning.

Utbildningsmodellen testas både på personal som arbetar inom primärvården och inom slutenvården. En pilotstudie genomfördes hösten 2020 och resultaten av den indikerade att utbildningsmodellen fungerade väl. Resultaten finns publicerade och går att hitta här.

REAGERA utbildningsintervention sker i samarbete med Region Östergötland, Region Jönköpings län and Linnéuniversitetet. Studien förväntas pågå under åren 2021-2024 och är registrerad på www.clinicaltrials.gov (id nr NCT05065281). Det finns också ett publicerat studieprotokoll gällande projektet.


Relaterad forskning

Forskargrupp

Organisation