REAGERA – Sjukvårdens ansvar i mötet med äldre utsatta för övergrepp

REAGERA

I svenska studier har ca 15% av äldre kvinnor och män uppgett att de efter 65 års ålder utsatts för emotionella, fysiska eller sexuella övergrepp alternativt försummelse eller ekonomiskt utnyttjande. Äldre är utsatta av partners, andra anhöriga och/eller vård- och omsorgspersonal. Det finns bara ett fåtal studier av utsatta äldres egen upplevelse av att vara utsatt för övergrepp.

 Övergrepp mot äldre är starkt associerat till ohälsa, men utsattheten är ofta okänd för vårdgivaren. Vårdpersonal tvekar att ställa frågor om övergrepp utifrån bristande medvetenhet, obehag, tidsbrist och för att man inte tror att man kan påverka situationen. Att använda screeningformulär för att upptäcka utsatthet har föreslagits, men välfungerande validerade instrument har saknats på svenska, liksom kunskapen om vilka insatser utsatta äldre själva vill ha.

REAGERA står för Responding to Elder Abuse in GeriAtric care och är ett projekt vars långsiktiga mål är att förbättra sjukvårdens upptäckt och omhändertagande av äldre utsatta för övergrepp. Andra delar av detta projekt handlar om övergrepp mot personer som har en demenssjukdom och om att testa en utbildningsmodell för vårdpersonal om övergrepp mot äldre.

Specifika mål

1. Undersöka beredskapen hos vårdpersonal att upptäcka och hjälpa utsatta äldre
2. Validera ett screeninginstrument för att upptäcka utsatthet för övergrepp hos äldre
3. Undersöka upplevelsen av att vara utsatt för övergrepp bland äldre
4. Undersöka vilken hjälp utsatta äldre själva vill ha från vården. 

Data till studien samlades in under 2018 och vi arbetar nu med att analysera denna. 

I delstudie I svarade personal på ett frågeformulär om sina erfarenheter av att möta äldre utsatta för olika typer av övergrepp. 
I delstudie 2 testades ett screeninginstrument (REAGERA-S) bland inneliggande patienter över 65 år som bedöms ha tillräckligt hög kognitiv och språklig förmåga samt vara tillräckligt fysiskt välmående för att klara av att fylla i instrumentet. Resultaten var goda och REAGERA-S visade sig ha en sensitivitet för att upptäcka utsatthet någon gång i livet på 71.9% och för att upptäcka utsatthet efter 65 års ålder på 87.5%. Mer om instrumentet och hur testningen gick till går att läsa i denna artikel.

REAGERA-S är gratis att använda och går att ladda ner här. Instrumentet är än så länge bara vetenskapligt validerat på svenska, men har förutom engelska även blivit översatt till arabiska, bosniska, farsi (persiska), franska, kroatiska, polska, serbiska, somaliska och spanska. Klicka på respektive språk för att ladda ned den versionen av instrumentet. Om du vill använda instrumentet – kontakta gärna upphovsrättsinnehavaren Johanna Simmons först.  

För delstudie 3 och 4 djupintervjuades äldre män och kvinnor som varit utsatta för någon typ av övergrepp kring sina erfarenheter och vilken hjälp de önskade från vården. 

Studien förväntas bidra till att utveckla vårdens omhändertagande av äldre utsatta för övergrepp genom:
Metodutveckling för att upptäcka äldre patienter som är utsatta för övergrepp
Öka förståelsen för vilken typ av insatser äldre själva vill ha.

Projektet finansieras av Brottsoffermyndigheten (medel från Brottsofferfonden) samt Region Östergötland (ALF-medel).

 
 

REAGERA-logo Foto: Nicolina Wiklund

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation