REAGERA – Sjukvårdens ansvar i mötet med äldre utsatta för övergrepp

REAGERA

I svenska studier har ca 15% av äldre kvinnor och män uppgett att de efter 65 års ålder utsatts för emotionella, fysiska eller sexuella övergrepp alternativt försummelse eller ekonomiskt utnyttjande. Äldre är utsatta av partners, andra anhöriga och/eller vård- och omsorgspersonal. Det finns bara ett fåtal studier av utsatta äldres egen upplevelse av att vara utsatt för övergrepp.

Övergrepp mot äldre är starkt associerat till ohälsa, men utsattheten är ofta okänd för vårdgivaren. Vårdpersonal tvekar att ställa frågor om övergrepp utifrån bristande medvetenhet, obehag, tidsbrist och för att man inte tror att man kan påverka situationen.

Att använda screeningformulär för att upptäcka utsatthet har föreslagits, men välfungerande validerade instrument saknas på svenska, liksom kunskapen om vilka insatser utsatta äldre själva vill ha.

Det långsiktiga målet med projektet är att förebygga psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för hög livskvalitet bland äldre genom att förbättra sjukvårdens upptäckt och omhändertagande av äldre utsatta för övergrepp.

Specifika mål

  1. Undersöka beredskapen hos vårdpersonal att upptäcka och hjälpa utsatta äldre
  2. Validera ett screeninginstrument för att upptäcka utsatthet för övergrepp hos äldre
  3. Undersöka upplevelsen av att vara utsatt för övergrepp bland äldre
  4. Undersöka vilken hjälp utsatta äldre själva vill ha från vården. Data till studien kommer samlas in under våren 2018.

I delstudie 1 svarar personal på ett frågeformulär (n=180).

I delstudie 2 testas ett screeninginstrument bland inneliggande patienter över 65 år som bedöms ha tillräckligt hög kognitiv och språklig förmåga samt vara tillräckligt fysiskt välmående för att klara av att fylla i instrumentet (n=300).

Män och kvinnor som varit utsatta för övergrepp djupintervjuas i studie 3-4.

Studien förväntas bidra till att utveckla vårdens omhändertagande av äldre utsatta för övergrepp genom:

  • Metodutveckling för att upptäcka äldre patienter som är utsatta för övergrepp
  • Öka förståelsen för vilken typ av insatser äldre själva vill ha.

Projektet finansieras av Brottsoffermyndigheten (medel från Brottsofferfonden) samt Region Östergötland (ALF-medel).

REAGERA-logo Foto: Nicolina Friström

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll