Övergrepp mot äldre personer är vanligt förekommande, men ofta okänt för vårdgivare. Det kan röra sig om psykiska, fysiska, sexuella eller ekonomiska övergrepp men också om försummelse. Utövare kan vara närstående likväl som vård- och omsorgspersonal. Demenssjukdom, vilket också kallas kognitiv sjukdom, är en stark riskfaktor både för att bli utsatt för övergrepp och att utsätta andra. En del studier indikerar att så många som hälften av alla personer med kognitiv sjukdom drabbas av övergrepp.

Att leva nära en person som har en kognitiv sjukdom kan leda till påfrestande situationer som är svåra att orka med som anhörig. Trots att man bryr sig om den person som är sjuk och inte vill hen något illa kan det då uppstå negativa situationer som man helst hade velat undvika. Detta kan dock upplevas som skamfyllt och svårt att prata om eller söka hjälp för. REAGERA står för Responding to Elder Abuse in GeriAtric care och är ett forskningsprojekt vars långsiktiga mål är att förbättra sjukvårdens upptäckt och omhändertagande av äldre personer som blivit utsatta för övergrepp. Andra delar av detta projekt handlar om övergrepp mot äldre personer som inte har någon kognitiv sjukdom och om att testa en utbildningsmodell för vårdpersonal om övergrepp mot äldre personer.

Det finns inga väl utvecklade metoder för att fråga personer som har en kognitiv sjukdom om deras upplevelser av övergrepp, vanligare är att man ställer frågor till närstående eller att personal undersöker riskfaktorer för övergrepp. Detta beror sannolikt till stor del på att det kan uppstå en osäkerhet kring huruvida man förstår varandra, vad svaret betyder, eller om frågan orsakar oro hos personen som har en kognitiv sjukdom. Det är dock centralt att utsatta personer själva får möjlighet att berätta om sina erfarenheter, inte minst då både närstående och personal är vanliga utövare av övergrepp. Samtidigt är de närståendes erfarenheter också mycket viktiga för att få en kompletterande förståelse för vad som hänt och kunna förebygga nya negativa händelser.

I detta projekt utvecklar och testar vi två frågeformulär som är tänkta att kunna användas för att upptäcka övergrepp mot personer som har en mild till medelsvår demenssjukdom.

  • REAGERA-Demens som riktar sig till personen med kognitiv sjukdom
  • REAGERA-Närstående som riktar sig till anhöriga.

Om instrumenten fungerar väl kan de i framtiden användas för att på ett strukturerat och tillförlitligt sätt upptäcka övergrepp mot personer med demenssjukdom inom såväl hälso- och sjukvård som social omsorg.

Inom ramen för studien genomförs också kvalitativa intervjuer med personer som har en demenssjukdom och deras anhöriga kring deras uppfattningar och upplevelser av övergrepp.

REAGERA Demens är ett projekt som drivs i samarbete med Region Östergötland, Region Jönköpings län, Jönköping University, Linnéuniversitetet och Sophiahemmet Högskola. Projektet är finansierat av Familjen Kamprads forskningsstiftelse samt FORSS, Forskningsrådet i Sydöstra Sverige och förväntas pågå under åren 2021-2024.

Relaterad forskning

Forskargrupp

Organisation