Samverkan vid vård- och omsorgsinsatser för personer med demenssjukdom

Hur skapas förutsättningar för planering och samordning av insatser från hälso- och sjukvård samt socialtjänst för personer med demenssjukdom?

Delaktighet i planering av vård- och omsorgsinsatser är centralt i relation till den omställning som sker till nära vård inom kommunal och regional äldreomsorg. I Sverige är ansvaret för äldreomsorg uppdelat mellan region och kommun där insatser genomförs av olika utförare. Denna uppdelning av ansvar har medfört ett behov av samverkan mellan olika utförare i planering och genomförande av insatser. Detta för att möta äldre personers behov av vård- och omsorgsinsatser som tillhandahålls av olika utförare.

I detta projekt kommer vi att undersöka hur vård- och omsorgsaktörer samverkar och koordinerar insatser för att tillgodose den enskildes vård- och omsorgsbehov vid utskrivning från slutenvård. Av central betydelse är att utforska hur delaktighet för personer med demenssjukdom tar sig i uttryck i praktiken samt hur delaktighet stöds och/eller hindras av aktörer involverade när beslut tas angående insatser från hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Vidare syftar projektet till att utveckla en modell som visar vad som kan göras för att skapa en integrerad vård som bygger på samverkan och koordinering mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst vid utskrivning från slutenvård för personer med demenssjukdom.

Projektet är finansierat av Forte (STY-2023/0004; Dnr 2023-00189) och leds av Johannes Österholm

Forskargrupp