Fotografi av Johannes H Österholm

Johannes H Österholm

Universitetslektor

Mötet mellan äldre medborgare och välfärdsstaten är centralt i min forskning. Mitt intresse är att studera hur äldre personers behov bedöms och konstrueras samt vilka möjligheter äldre personers har att fortsätta vara aktiva medborgare.

Delaktighet för äldre personer

Behovsbedömningskonferenser inom socialtjänsten.

Jag medverkar i projektet "Hur skapas (o) jämlika bedömningar av äldres behov? En studie av biståndshandläggares interna diskussioner under behovsbedömningskonferenser i socialtjänsten", som finansieras av Forte. Projektledare är Docent Anna Olaison, Uppsala universitet. Projektet syftar till att analysera behovsbedömningskonferenser med fokus på hur föreställningar (kopplade till kön, ålder och etnicitet) om olika grupper av äldre och deras behov av stöd konstrueras, tillämpas och utmanas i diskussioner om resurser och insatser. För en mer utförlig beskrivning av projektet, klicka här

Samverkan av insatser för personer med demenssjukdom inom äldreomsorgen

Jag leder projektet ”Hur kan olika vårdorganisationer inom äldreomsorgen samverka och koordinera hälso- och omsorgsinsatser för äldre personer med demenssjukdom?”. Projektet genomförs under 2022 och finansieras av Forte. Projektet syftar till att syntetisera kunskap kring hur olika utförare – med olika ansvarsområden – samverkar och samordnar vård- och omsorgsinsatser för äldre personer med demenssjukdom samt hur personer med demenssjukdom ges möjlighet att delta i denna process. För en mer utförlig beskrivning av projektet, klicka här.

Träffpunkter för äldre personer

Jag medverkar i projektet "Kommunala träffpunkter för äldre personer". Projektledare är Åsa Larsson Ranada, Linköpings universitet. Projektet syftar till att studera kommunala träffpunkters betydelse för äldre personer för att möjliggöra ett aktivt och hälsosamt åldrande.  

Arbetsterapeuters möten med personer med demenssjukdom 

Projektet "Arbetsterapeuters möten med personer med demenssjukdom" avser att beskriva dilemman som arbetsterapeuter kan ställs inför i sitt dagliga arbete samt hur de arbetar för att främja självbestämmande för personer med demenssjukdom. Det övergripande syftet med projektet är att studera hur beslut rörande hälso- och sjukvårdsinsatser tas när arbetsterapeuter möter personer med demenssjukdomar. 

Publikationer

2023

Anna Olaison, Annika Taghizadeh Larsson, Johannes Hjalmarsson Österholm (2023) Making an (in)appropriate client: Social workers' use of storylines in gatekeeping processes in the context of collegial case conferences Nordic Social Work Research Vidare till DOI
Anna Olaison, Annika Taghizadeh Larsson, Johannes Hjalmarsson Österholm (2023) Individers rätt till välfärdsinsatser i interna ärendekonferenser De sociala rättigheternas politik: Förhandlingar och spänningsfält, s. 103-117
Ann-Charlotte Nedlund, Johannes H. Österholm (2023) Att engagera sig, organisera sig och skapa guldkant för äldre: Volontärorganisationen Resurspoolen som en mångsidig aktör för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet i det lokala samhället
Annika Taghizadeh Larsson, Anna Olaison, Johannes Österholm (2023) Looking into backstage discussions in social work: A qualitative synthesis of recent empirical findings Journal of Social Work Vidare till DOI
Johannes H Österholm, Anna Olaison, Annika Taghizadeh Larsson (2023) How shall we handle this situation? Social workers discussions about risks during the COVID-19 pandemic in Swedish elder care Health, Risk and Society Vidare till DOI

Forskning

Utbildning

Organisation