Fotografi av Johannes H Österholm

Johannes H Österholm

Universitetslektor

Mötet mellan äldre medborgare och den lokala välfärdsstaten är centralt i min forskning. Mitt intresse är att studera hur äldre personers behov bedöms och konstrueras samt vilka möjligheter äldre personers har att fortsätta vara aktiva medborgare.

Delaktighet i praktiken

Centralt för den forskning jag bedriver är delaktighet för äldre personer i vardagslivet. Min forskning är inriktad på hur samverkan sker mellan olika aktörer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård för att skapa förutsättningar för äldre personer att vara delaktiga i beslut som rör den egna vardagen.

Jag leder för närvarande projektet Collaboration in Dementia care and Agency (CoDA) som finansieras av Forte. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar när ansvar för en person med demenssjukdom överförs mellan olika organisationer.

Jag medverkar även i WellTECH@age som leds av Åsa Larsson Ranada, ett projekt finansierat av Forte, där vi undersöker hur välfärdsteknik kan bidra till trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet inom äldre omsorgen.

I min forskning är jag också intresserad av pedagogiska frågor varför jag medverkar i forskargruppen Learning Occupational Therapy Skills (LOTS). Syftet med den forskning jag medverkar i LOTS är att undersöka hur undervisning kan organiseras och genomföras så att arbetsterapeutstudenter ska lära sig nödvändiga färdigheter för att kunna genomföra bedömningar av patienters förmågor och färdigheter.

Undervisning

Den undervisning jag bedriver sker främst inom Arbetsterapeutprogrammet vid Campus Norrköping. Jag har kursansvar (Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem – II) och är examinator (Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet) för de två kurser som genomförs under termin 4 vid programmet. Jag bedriver viss undervisning på avancerad nivå och i forskarutbildningskursen med inriktning på kvalitativ forskningsmetod.

Om mig

Akademisk examen

  • Filosofie doktorsexamen (Hälsa och samhälle), 2016
  • Filosofie magisterexamen (Arbetsterapi), 2011
  • Filosofie kandidatexamen (Arbetsterapi), 2009

Forskningsanslag

  • Forte 2024, DEM(H)CARE – Koordinerade insatser mellan äldreomsorg, hemsjukvård och primärvård i syfte att utveckla ”best practice” för äldre personer som bor hemma med kognitiv sjukdom, medsökande
  • Forte 2023, Planering och samordning av vård och omsorgstjänster för äldre personer med demenssjukdom vid utskrivning från slutenvård, CoDA (LÄNK), huvudsökande
  • Forte 2023, Hur bidrar välfärdsteknik till trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet inom äldre omsorgen, WellTECH@age (LÄNK), medsökande
  • Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), 2022, Volontärorganisationer för lokal välfärd – en möjlig kommunal samverkansstrategi för att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre medborgare, medsökande
  • Forte, 2021, Hur kan olika vårdorganisationer inom äldreomsorgen samverka och koordinera hälso- och omsorgsinsatser för äldre personer med demenssjukdom? CoDA, huvudsökande
  • Forte 2021, Hur skapas (o)jämlika bedömningar av äldres behov i biståndshandläggares interna diskussioner under behovsbedömningskonferenser i socialtjänsten? Medsökande.

Publikationer

2024

Johannes Österholm, Anna Olaison, Annika Taghizadeh Larsson (2024) Age-appropriate elder care recipients? Care manager's categorisation practices in intraprofessional case conferences Journal of Aging Studies, Vol. 69, s. 101234-101234, Artikel 101234 Vidare till DOI
Annika Taghizadeh Larsson, Anna Olaison, Johannes Hjalmarsson Österholm (2024) Joint ethics work on the principle of self-determination in a challenging, contemporary social work context: An analysis of collegial discussions behind the scene
Johannes H Österholm, Åsa Larsson Ranada (2024) Occupational therapists' experiences of working with people with dementia: a qualitative study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 31, Artikel 2305253 Vidare till DOI

2023

Johannes Österholm, Maria Andreassen, Martha Gustavsson, Åsa Larsson Ranada (2023) Older people's experiences of visiting social day centres: The importance of doing and being for health and well-being Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 76-85 Vidare till DOI
Anna Olaison, Annika Taghizadeh Larsson, Johannes Hjalmarsson Österholm (2023) Making an (in)appropriate client: Social workers' use of storylines in gatekeeping processes in the context of collegial case conferences Nordic Social Work Research Vidare till DOI

Forskning

Utbildning

Organisation