Fotografi av Tove Törnqvist

Tove Törnqvist

Biträdande universitetslektor

Mitt engagemang gällande utbildning och forskning syftar till att förstå lärande bättre. Det inkluderar bland annat med vilka förutsättningar studenter går in i studier och vilka förutsättningar de ges beroende på hur utbildningen har ordnats.

Presentation

Hur vi arrangerar utbildning spelar roll för vad studenter lär sig och vad de tar med sig in i arbetslivet. Beroende på hur en utbildning, eller enskilt moment, har designats tar studenterna sig an uppgifterna på olika sätt och med olika resultat som följd. En djup förståelse för vad som påverkar studenters agerande är därför viktigt för att skapa goda förutsättningar för lärandet.

Interprofessionellt lärande (IPL) syftar till de tillfällen där studenter från minst två olika utbildningsprogram jobbar tillsammans för att få en djupare förståelse för varandras ansvars- och kompetensområden. Det skapar i sin tur förutsättningar att samarbeta för att nå gemensamma mål inom hälso- och sjukvården. Ett väl genomtänkt IPL-moment lägger grunden för en effektiv, högkvalitativ och patientsäker vård. Det kräver i sin tur en gedigen kunskapsbas för de faktorer som påverkar vad studenter gör och lär i olika IPL-moment.

Problembaserat lärande (PBL) innebär, bland annat, att studenter jobbar tillsammans i mindre grupper under sin utbildning. Det skapar förutsättningar att träna på samarbete, kommunikation, ledarskap, argumentation och mer. Det ställer samtidigt krav på studenterna att ta eget ansvar för både sitt eget och andras lärande. Många nya studenter upplever det som en stor skillnad från tidigare utbildningserfarenheter och att underlätta denna övergång är därför viktig för att studenterna tidigt ska utveckla förmågan att självständigt driva sitt eget lärande. Till det kommer behovet av förståelse för denna process.

Om mig

Akademisk examen

  • Arbetsterapeutexamen/kandidatexamen, Hälsohögskolan Jönköping 2009
  • Masterexamen i Medicinsk pedagogik, LiU 2015
  • Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, LiU 2023

Uppdrag

  • Doktorandrepresentant i Fakultetsstyrelsen, Medicinska fakulteten, 2019 – 2023
  • Doktorandrepresentant i granskningskommittén, HMV, 2020 – 2023
  • Doktorandrepresentant i ledningsgruppen för styrkeområdet "Interprofessionellt lärande, samverkan, forskning och utveckling (IPLS-FoU)" 2020 – 2023
  • Adjungerad doktorandrepresentant i Kommittén för hantering av avvikelser från god forskningssed, Linköpings universitet, 2022 – 2023
  • Projektledare för "Plattform Universitetsstudier", Medicinska fakulteten, 2020 – 2021
  • Ansvarig lärare för Medicinska fakultetens första interprofessionella utbildningsmoment ”Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten”, 2017 – 2019

Forskning

Forskning om interprofessionellt lärande

Min forskning fokuserar på interprofessionell samverkan och lärande i både teoretiska och praktiska utbildningssammanhang. Genom etnografiska observationer studerar jag vad som händer när studenter arbetar tillsammans i interprofessionella team och hur arrangemanget påverkar vad de gör.

Forskningen ryms inom ramen för två olika sammanhang.

Det första är ett samarbete mellan Institutionen för Medicin och Hälsa, IMH och Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, IBL. Fokus för forskningen är kommunikation i interprofessionella basgrupper och hur det relaterar till studenters professionella roller.

Det andra är ett VR-finansierat projekt som undersöker hur olika praktikarrangemang möjliggör studenters lärande och utveckling av interprofessionella kompetenser. Projektet genomförs i samarbete med Helsevitenskaplig Fakultet, Norges Arktiske Universitet i Tromsö (UiT), samt HELIX Vinn Centre of Competence i Linköping.

Relaterad forskning

Publikationer

2023

Tove Törnqvist, Annika Lindh, Pia Tingström (2023) Sharing knowledge: Final-year healthcare students working together at an interprofessional training ward Journal of Interprofessional Education & Practice, Vol. 33, Artikel 100670 Vidare till DOI
Tove Törnqvist (2023) Att navigera i ett landskap av olika praktiker: Hälso- och sjukvårdsstudenters interprofessionella samarbete och lärande
Tove Törnqvist, Mattias Ekstedt, Sally Wiggins Young, Madeleine Abrandt Dahlgren (2023) Connecting knowledge: First-year health care students learning in early interprofessional tutorials Journal of Interprofessional Care, Vol. 37, s. 758-766 Vidare till DOI
Tove Törnqvist, Annika Lindh, Catrine Buck Jensen, Anita Iversen, Pia Tingström (2023) Are the stars aligned? Healthcare students' conditions for negotiating tasks and competencies during interprofessional clinical placement BMC Medical Education, Vol. 23, Artikel 648 Vidare till DOI
Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Tove Törnqvist, Anita Iversen (2023) Students in interprofessional clinical placements: How supervision facilitates patient-centeredness in collaborative learning Clinical Supervisor, Vol. 42, s. 352-374 Vidare till DOI

Undervisning

I mitt nuvarande undervisningsuppdrag handleder jag basgrupper, föreläser, leder seminarium, och är simuleringspedagog. Särskilt fokus ligger på problembaserat lärande och att introducera studenter till akademiska studier. Interprofessionellt lärande genomsyrar även flera av mina undervisningsuppdrag.

Mina nuvarande undervisningsuppdrag genomförs främst inom ramen för:
- Arbetsterapeutprogrammet
- Clinicums interprofessionella simuleringar
- Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Utbildning

Pedagogik

Utbildningsmaterial

Problembaserat lärande, PBL, är benämningen på den pedagogiska modell som används vid Medicinska fakultetens samtliga utbildningar. PBL betonar studentens ansvar för sitt eget lärande. Arbetsformerna stödjer utveckling av ett kritiskt och undersökande förhållningssätt samt förmåga att arbeta i grupp.

Det här är den första i en serie av sju filmer som förklarar hur PBL vid Medfak fungerar, vilka fördelar det innebär för dig både under och efter utbildningen, men även vad som kan kännas svårt och utmanande i början.

Se resterande filmer på denna kanal: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5WUICjHIL9mkODGZv10RbAR1MnoK7rXF

Nyheter

Organisation