Social inkludering genom elevers delaktighet

Flickor studerar en insekt med ett förstoringsglas.

SIPP projektet fokuserar på social inkludering och bygger på elevers erfarenheter av delaktighet. I projektet som är finansierat av Erasmus plus arbetar forskare och lärare tillsammans för att utveckla delaktighetspraktiker.

I SIPP projektet arbetar forskare tillsammans med lärare för att skapa social inkludering för elever. Projektet är finansierat av Erasmus plus och forskare och lärare från fem olika länder deltar. En utgångspunkt för projektet är att skapa möjligheter för social inkludering där projektets partner (lärare och forskare i Europa) tar fram och utvecklar pedagogiska aktiviteter kring social inkludering. I relation till detta så följer forskarna de olika aktiviteterna och tillsammans med lärarna utvärderar dem.

Social inkludering handlar inte bara om hur skolor organiseras på huvudmanna- eller policynivå utan även om hur lärandepraktiker, både i formella och informella sammanhang designas. Social inkludering i skolan innefattar en rad olika området. Det handlar om att ha vänner och vara en del av en kamratgrupp men också om hur undervisningen organiseras för att inkludera elever och ta hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar. Därigenom finns ett samband mellan elevers egna upplevelser av social inkludering och strukturella villkor i skolans organisation.

Elevers egna perspektiv är en central utgångspunkt för projektet. Det innebär att elever ges en betydelsefull roll som aktörer och deltagare i projektets alla delar. I projektet sammanställs dessa verktyg för hur lärare kan arbeta med social inkludering i form av två slutprodukter en handbok och en verktygslåda.

Projektets mål

Projektets övergripande mål är att:

  1. initiera internationellt samarbete som ett sätt att utveckla professionell lärarkunskap och stärka europeiskt samarbete mellan lärare och forskare
  2. sammanställa beprövad erfarenhet (best practice) samt forskning om social inkludering, tillhörighet och elevers delaktighet i skolan på nationell nivå
  3. upptäcka, utveckla och analysera elevers erfarenheter av och perspektiv på social inkludering, tillhörighet och delaktighet som en utgångspunkt för att utveckla användbara verktyg för att nå en högre nivå av social inkludering i skolan
  4. stödja lärare att utveckla, implementera och följa upp beprövad erfarenhet som ett sätt att utforska och förändra sin egen praktik i syfte att öka elevers sociala inkludering i skolan
  5. stärka lärares professionella roll genom att öka kunskap och medvetenhet om social inkludering som fenomen och därmed lärares förmåga att identifiera risker för social exkludering och skapa möjligheter för social inkludering
  6. utvärdera och utveckla pedagogiska verktyg för att arbeta med elevers perspektiv och erfarenheter kring social inkludering, tillhörighet och delaktighet
  7. sammanställa och sprida den professionella kunskap och de beprövade erfarenheter som utvecklas i projektet till en större målgrupp nationellt och i Europa

Kontakt

Relaterad information

Erasmus+ Programme of the European Union

Projektet är finansierat av Erasmus+ och forskare och lärare från fem olika länder deltar.

Erasmus+ logga.

Organisation