Fotografi av Lina Söderman Lago

Lina Söderman Lago

Universitetslektor, Docent

Huvudfokus i min forskning är barns perspektiv på och vardagsliv i utbildningsinstitutioner, med ett särskilt fokus på skolstart och fritidshem. Jag har även bedrivit forskning om lärares arbete och samverkan mellan skolformer.

Barns vardag och lärares arbete: Forskning om skola, fritidshem och inkludering

Skolövergångar, fritidshemsvardag och barns perspektiv

I flera projekt har jag undersökt olika aspekter av barns vardag i och perspektiv på skola, förskoleklass och fritidshem. En sådan aspekt är skolstarten som jag har undersökt med fokus på hur barn förstår och skapar mening om såväl förskoleklass och skola som övergången mellan dem. I avhandlingsprojektet ”Mellanklass kan man kalla det” och efterföljande studier följs barn i övergången mellan förskoleklass och skola. Jag är även intresserad av barns vardagsliv i fritidshemmet och har exempelvis studerat fritidshemmet som arena för barns sociala relationer genom etnografiska metoder och intervjuer med barn. I dessa studier ryms såväl barns kamratskapande och vänskapsrelationer som utanförskap och ensamhet.

Även barns meningsskapande om fritidshemmet som arena för aktiviteter som undervisning, fritid och lek är del av mitt forskningsintresse men även hur barn förstår och hanterar de dagliga övergångarna mellan skola, fritidshem och hem. I det pågående projektet Barn med funktionsnedsättning i skola och fritidshem undersöks barns erfarenheter av social inkludering under Covid19-pandemin. I projektet undersöks också skol- och fritidshemssituationen för barn med funktionsnedsättning utifrån både föräldrars och lärares perspektiv.

Lärares arbete och samverkan

I flera studier har jag också studerat lärares arbete, främst med fokus på samverkan och elevers delaktighet och inkludering. I projektet Förskoleklassen i en brytningstid har förskoleklasslärares arbete och förståelse av det egna uppdraget och skolformens position i utbildningssystemet undersökts genom att följa några skolors arbete över tid. Forsknings- och utvecklingsprojektet Samverkan för ökad måluppfyllelse har syftat till att utveckla kunskap om och former för samverkan mellan lärare i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Inom ramen för ULF har jag undersökt och utvecklat lärares arbete med fritidshemmets undervisningsuppdrag samt tillgängliga lärmiljöer. Erasmus-projektet SIPP syftar till att utveckla former för lärares arbete med social inkludering och projektet Playing syftar till att utveckla förskollärares arbetet med lek.

Ett särskilt intresse i relation till lärares arbete är hur barns perspektiv och delaktighet kan utvecklas och tillvaratas i såväl skolutvecklingsforskning som i undervisning.

Forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

CV

CV i korthet

  • 2020 Docent i Pedagogiskt arbete, Linköpings universitet
  • 2020 Universitetslektor i tema Barn, institutionen för Tema, Linköpings universitet
  • 2016 Universitetslektor i Pedagogiskt arbete, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings Universitet
  • 2014 Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet

Uppdrag

  • 2022- Programansvarig för mastersprogrammet i Child Studies
  • 2023- Coordinator för NERA NETWORK 17, Leisure time Pedagogy
 

Publikationer

2024

Lina Lago, Helene Elvstrand (2024) Frihet, frivillighet och styrning: Elevers friutrymme i fritidshem Fritidsdidaktiska dilemman, s. 39-61

2023

Helene Elvstrand, Lina Lago (2023) Tema - en väg för att skapa helhet och lugn i det fritidspedagogiska arbetet Venue Vidare till DOI
Lina Lago, Helene Elvstrand, Kristina Hellberg (2023) School child parenting put under pressure: Conditions for and practices of parenting school aged children with disabilities before, during and after a pandemic
Lina Lago, Helene Elvstrand, Ginevra Roli, Kirsten Kamstrup, Ida Dahlqvist, Mette Enegaard Hindhede, Francesca Tarantola, Elisabetta Nasuti, Alessandra Mantovani, Ann Lambrechts, Angels Aguilera (2023) Metodmaterial i Playing-projektet: Intellectual output 2
Sanna Hedrén, Lina Lago (2023) Is There an "I" in "We?": Children as Individuals or Group Subjects in School-Age Educare Staff's Collegial Conversations Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 9, s. 62-75 Vidare till DOI

Nyheter

Undervisning

Organisation