Trafikmodeller och simulering

Trafik i stadsmiljö, bilar, lastbil och cyklar
Thor Balkhed

Trafikmodeller är viktiga verktyg för planering och drift av vägtrafikinfrastruktur. Genom att modellera ett trafiksystem kan vi båda förstå aggregerade fenomen som uppstår till följd av komplexa interaktioner och prediktera trafiksystemets beteende på kort eller lång tidshorisont, beroende på tillämpning.

Modellerna innehåller vanligtvis en beskrivning av trafikinfrastrukturen och antaganden om trafikanternas beteende. Resultat från sådana modeller används till exempel i ekonomiska bedömningar och som indata till utsläpps- och luftkvalitetsmodeller.

Simulering, som ett verktyg, används när man studerar trafiksystem som är för komplicerade för analytisk eller direkt numerisk analys. Simuleringsverktyg ger ofta visuella demonstrationer av både det aktuella scenariot och för olika framtidsscenarier. Resultat från trafiksimulering kan sedan användas i en trafikteknisk analys, till exempel vid utvärdering av ny utformning av en korsning eller gata. Det kan också användas för att test olika former av trafikstyrning med tekniker som ännu inte finns implementerade på vägarna.

Ett av våra forskningsområden fokuserar på drift av motorvägar genom att utveckla metoder för variabla hastighetsbegränsningar och korttidsprognos för restider. Genom att kontrollera trafikflöden och tillhandahålla information till trafikanterna kan en effektivare användning av trafiksystemet uppnås.

Ett annat viktigt forskningsområde som vi är aktiva inom är utveckling, kalibrering och tillämpning av långsiktiga modeller för trafikprognoser för större stadsområden. Sådana modeller är viktiga verktyg vid utvärdering av alternativa infrastrukturinvesteringar och utformning av trafiksäkerhetspolicyer.

Cykling har under de senaste åren fått ett förnyat intresse för stadsplanering. Här utvecklar vi simuleringsmodeller för cykeltrafik för att bättre kunna utforma framtida cykelinfrastruktur i städer.

Det framtida trafiksystemet kommer att innehålla en blandning av fordon med olika automationsnivå. Vi driver därför också projekt för vidareutveckling av trafiksimuleringsmodeller för att kunna hantera det framtida trafiksystemet.

Forskningen inom trafikmodellering och simulering utförs ofta tillsammans med intressenter och finansiärer från industri och samhälle, till exempel Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova.

 

Forskningsledare

Forskare

Relaterat innehåll