Utredande barnsamtal i praktiken

En person i jeansjacka och händerna i knät sitter mittemot någon som gestikulerar med händerna.

När barn möter socialtjänsten har det rätt till delaktighet och att få sin röst hörd. Vad delaktighet är och hur det kan se ut i samtal är inte tydligt definierat eller konkret beskrivet. I det här projektet studeras barns delaktighet i utredande samtal som genomförs i socialtjänsten.

Samtal med barn som misstänks fara illa, eller som av andra anledningar behöver stöd, är ett centralt medel för socialsekreterare att få information om barnet. Samtalet är också ett viktigt tillfälle för barnet att bli delaktig i de frågor som rör barnet. Samtal med barn kan vara svåra och känsliga. Vissa barn behöver mer stöd under samtalet, andra barn gör motstånd och ytterligare några pratar obehindrat. För socialsekreteraren som möter barnet innebär uppgiften att kunna möta olika barn och anpassa samtalet utifrån situationen.

Det finns generella riktlinjer för hur samtal med barn bör genomföras. Råden och riktlinjerna bygger på föreställningar om att vissa sätt att ställa frågor är bättre än andra. Hur frågorna fungerar i praktiken och vilka kommunikativa mönster som utvecklas i samtal med barn behöver studeras för att skapa kunskap om hur barns delaktig framträder i samtalen. Centralt för det här projektet är spänningen mellan att samla in information och samtidigt stödja barnet delaktighet under samtalet, två potential motstridiga aspekter som behöver förenas.

Projektets titel

Utredande barnsamtal i praktiken: Utredning, stöd och delaktighet i samtal mellan socialsekreterare och barn som misstänks fara illa

Finansiär

Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetliv och välfärd (Forte), Dnr 2023-01328.

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Video om projektet

Hör forskaren Madeleine Wirzén berätta om projektet

Möt Madeleine Wirzén, forskare på Tema Barn vid Linköpings universitet, som berättar om forskningsprojektet. Hon förklarar hur forskningen ska bidra till att förbättra kommunikationen mellan barn och socialtjänst, och berättar om hur studien går till för dig som deltar.

Forskare i projektet

Nyheter

Organisation