Fotografi av Madeleine Wirzén

Madeleine Wirzén

Biträdande universitetslektor

Min forskning handlar om kommunikation och samtal i institutionella praktiker. Jag är intresserad av mötet mellan välfärdsstaten och medborgaren och hur institutionella mål och syften realiseras genom samtal.

Samtal och interaktion i institutionella praktiker

I många av välfärdsstatens verksamheter är samtal med klienter ett av de viktigaste verktygen. Socialtjänst, skola och sjukvård är verksamhetsområden där samtal används för att uppnå olika mål och syften. Jag är intresserad av hur samtal utvecklas i olika kontexter och på vilka sätt man samtalar för att utföra uppgifter (t.ex. för att få information, för att ge råd o.s.v.). I min forskning undersöker jag hur identiteter, perspektiv och normer förhandlas och utvecklas i samspel mellan deltagare i olika institutionella praktiker.

Forskningsmetoder

I min forskning undersöker jag samtalspraktiker empiriskt med hjälp av samtalsanalytiska metoder. Jag är intresserad av samtal, interaktion och samspel men även av professionella perspektiv och diskurser.

Forskningsprojekt

För närvarande startar jag upp ett nytt forskningsprojekt som handlar om utredande barnsamtal i socialtjänsten. Projektet fokuserar på hur olika ideal, att göra barn delaktiga och samtidigt inte påverka innehållet i samtalet, hanteras i praktiken. Mer information om projektet finns under fliken "Forskningsprojekt".

I ett tidigare forskningsprojekt (avhandlingsprojekt) har jag undersökt hur presumtiva adoptivföräldrar utreds genom samtal. Jag har särskilt fokuserat på hur lämplighet för adoptivföräldraskap granskas genom utredningssamtalets organisering och hur presumtiva adoptivföräldrar presenterar sig som lämpliga för föräldraskap.

Jag är även involverad i forskningsprojekt som rör unga tjejers deltagande i sport samt forskning som fokuserar på samspel och interaktion i förskolan.

Publikationer

Forskningsprojekt

Undervisning

Nyheter och aktuellt

CV

CV

 • 2022 Biträdande lektor, Tema Barn, Linköpings universitet
 • 2021-2022 Adjunkt socialt arbete, Linköpings universitet
 • 2021 Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet 
 • 2013 Fil. mag. Socialt arbete, Linköpings universitet
 • 2011 Socionomexamen, Linköpings universitet 
 • 2011-2014 Socionom/Kurator, Specialistpsykiatri öppenvård

Forskning

 • Projektledare för projektet "Utredande barnsamtal i praktiken: Utredning, stöd och delaktighet i samtal mellan socialsekreterare och barn som misstänks fara illa." Finansierat av FORTE.
 • Projektmedarbetare i projektet ”Förberedelse för föräldraskap. Medgivandeutredningen som institutionell process”. (Cecilia Lindgren är projektansvarig)

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet och på Child Studies..

Konferenser

 • OFTI 39 (Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion), 2023.
  Muntlig presentation med titeln: ’Hypothetical active voicing’ i utredningsintervjuer inför adoption
 • The 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction (NORDISCO) 2021.
  Muntlig presentation med titeln: Demonstrating knowledge and suitability: Adoption applicants’ self presentations as competent future parents in assessment interviews. 
 • 17th International Pragmatics Conference (IPrA) 2021
  Muntlig presentation med titeln: Constructing the suitable future parent. Prospective adoptive parents’ communicative strategies in adoption assessment interviews.
 • 5th International Conference on Conversation Analysis (ICCA) vid Loughborough University 2018
  Muntlig presentation med titel: Managing delicate issues in assessment interviews of prospective adoptive parents
 • 10th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) I Trondheim (online) 2020 
  Muntlig presentation med titeln: Assessing and assisting prospective adoptive parents: Social workers’ communicative resources in adoption assessment interviews

Nätverk

Organisation