Utredning inför internationell adoption

Fingrar.

Beslut om att försöka få barn är något högst privat men för dem som vill adoptera öppnas det privata för offentlig insyn och granskning. Det legitimeras med hänvisning till "barnets bästa" och statens ansvar för att barn som adopteras får lämpliga föräldrar. I det här projektet undersöker vi olika aspekter av den utredning som görs inför en internationell adoption.

Vi studerar den så kallade medgivandeutredningen som en institutionell process, där frågan om vem som är en lämplig förälder ställs på sin spets och där föreställningar och krav som annars är outtalade blir synliga. Syftet är att granska hur professionella och sökande i samtal och text förmedlar förväntningar och normer för vad adoptivbarn behöver, vad som krävs av adoptionssökande och vad som utmärker en lämplig förälder. Forskningen handlar dels om de utredningssamtal som genomförs under processen, dels om de skriftliga rapporter som ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande för adoption. Projektet följer de teoretiska forskningstraditioner som rör institutionella samtal och institutionell text i mötet mellan välfärdsstaten och dess medborgare. Vi tillämpar metoder för systematisk analys av samtal och text med fokus på såväl innehåll som språklig organisering. Genom projektet vill vi bidra till internationell och svensk forskning om adoption, om utredningsprocesser i socialt arbete och om samtal och text i institutionella kontexter.

Studien är granskad och godkänd av Regionala etikprövningsnämnden, Linköping.

Projektets titel

Förberedelse för föräldraskap. Medgivandeutredningen som institutionell process.

Finansiär

Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetliv och välfärd (Forte), Dnr 2015-00542.

Forskare i projektet

Publikationer

Omslag för publikation ''
Judith Lind, Cecilia Lindgren (2017)

Child & Family Social Work , Vol.22 , s.53-63 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Cecilia Lindgren (2016)

Doing good parenthood: ideas and practices of parental involvement , s.17-27 Vidare till DOI