Visualiserad byggtrafikplanering för störningsfri stadsutveckling (Störningsfri stad)

Byggarbetare i stadsmiljö
Thor Balkhed

Vi tenderar att förhålla oss till byggprojekt i staden som en tidsbegränsad störning. Tvärtom byggs det ständigt, i den pågående urbaniseringstrenden och förtätningen. Projektet "Störningsfri stad" vill skapa ett verktyg som förbättrar trafikplanering kring byggplatser.

Under byggtid uppstår en konfliktsituation gällande stadens infrastruktur. Kapacitetsbehovet runt byggplatsen och på anslutande transportleder ökar, samtidigt som tillgängligheten begränsas kraftigt. Man saknar dels överblick över kombinationen av ordinarie trafikbelastning och byggtransporterna, dels koordinering av byggtransporter mellan och inom projekt, och slutligen samordning mellan myndigheter, byggherrar och byggprojekt.

Syftet med projektet Störningsfri stad är att utveckla kunskap och kompetens som möjliggör att utveckla ett planeringssystem för att visualisera trafikpåverkan av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplaneringen.

Stadsplanering, byggtrafikplanering och bygglogistik

Ambitionen med projektet är att demonstrera fördelarna och användbarheten i interaktiv visualisering för att utforska olika beslutsscenario inom stadsplanering, byggtrafikplanering och bygglogistik.

Byggfridsystemet som utvecklas i projektet ska kombinera 3D-modeller av stadsplaneringen med trafiksimuleringsmodeller som kan beräkna trafikflöden dynamiskt och realtidsdata från trafikdata (t ex ljudnivåer). Systemet ska vara ett beslutsstöd för kommuner och beställare gällande genomförandeplaner och trafikanordningsplaner (TA-planer). Detta kommer öka framkomligheten i staden, förbättra byggprojektets framskridande och göra staden attraktiv att leva och verka i även under byggtid.

Deltagande företag och organisationer

Parter i projektet är: Logistikkluster Östergötland, LE Lundbergs Fastighets, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Telenor, Trafikverket, RISE, Sankt Kors Fastighets, Stockholms stad, Sveriges Byggindustrier, Uppsala kommun, VTI, Wellsec och Wiklunds Åkeri.

Projektledare är Anna Fredriksson, Bygglogistikgruppen, vid Institutionen för naturvetenskap och teknik ITN vid Linköpings universitet.

Projektet Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner SEK varav Vinnova finansierar 4,9 miljoner SEK och 2,4 miljoner SEK är inkind bidrag från deltagande parter. Projektet Störningsfri stad är en del i LiU Bygglogistik fokusområde kring bygglogistik i städer.

Kontakt

Nyheter

Relaterad information