Fotografi av Christina Samuelsson

Christina Samuelsson

Gästprofessor

Jag forskar om interaktion med personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Fokus är på att kartlägga och underlätta kommunikationen för barn med språkstörning, personer med afasi och personer med demens.

Mina forskningsprojekt

Independent Living for the Elderly, IN LIFE - Ett oberoende liv för de äldre 

IN LIFE är en del av ett EU-projekt som heter IN-LIFE (Innovations Actions, Horizon 2020). Samverkande parter är Linköpings Universitet och DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fokus i Sverige ligger på kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem. Syftet är också att ta fram verktyg för att stödja socialisering och kommunikation.

Projektet väntas generera vinster i form av ökad kunskap om kommunikativa behov för äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar, kunskap om hur man kan använda ny teknik för att underlätta deras kommunikationssituation samt kunskap om hur denna kunskap bäst implementeras.

Projektets omfattning och spridning i flera länder i Europa innebär att en stor mängd data kommer att samlas in vilket ökar generaliserbarheten av projektets resultat.

Läs mer på EU-projektets engelska sida

Lyssna till två av mina tidigare studenters medverkan i demenspodden

Att leva med demens - kommunikation, relationer och kognition

Att leva med demens blir en verklighet för allt fler personer, familjer och gemenskaper i Sverige, därför är det nödvändigt att ställa frågan hur det är möjligt att leva ett bra liv med demens. Anledningen är demografisk - vi lever allt längre och blir äldre och därmed ökar antalet personer som lever med demens.

Den biomedicinska modellen av demens fokuserar på kognitiva och neurologiska funktionsnedsättningar för att kunna hantera sjukdomen och erbjuda medicinsk behandling.

Detta program presenterar ett annorlunda perspektiv på demens: fokus är på vad människor med demens kan göra, och på den betydelse som sociala nätverk och omgivningen har för att öka social inkludering och deltagande.

Genom fyra distinkta, men integrerade projekt, adresseras fyra områden som är centrala för att kunna leva ett bra liv med demens:

  1. hur kan gemensamma aktiviteter organiseras för att maximera deltagande och inkludering
  2. hur kan den personliga expertis som många personer med demens har utvecklas, och bli en bärande del av den person- centrerade vården
  3. vilken betydelse har externa resurser, exempelvis i form av IKT, för att förbättra och underlätta kommunikationen för personer med demens
  4. vilken betydelse har språklig och kulturell olikhet för möten med personer med demens både inom och utanför vården. Programmet är finansierat av FORTE.

Utvärderingsverktyg för att mäta språkutvecklingen i svenska, sesotho och setswana

Adapting two assessment tools to measure language development in Swedish, SeSotho and SeTswana Speaking children from 8 to 36 months

Detta är ett samarbetsprojekt mellan universitetet i Kapstaden och Linköpings universitet finansierat av STINT.

Projektet syftar huvudsakligen till att dela expertis kring tidig språklig utveckling och dess bedömning genom att översätta och anpassa två bedömningsmaterial till Svenska och till två bantuspråk, SeSotho och SeTswana.

Inom ramen för projektet kommer såväl språklig produktion som gestutveckling och språklig förståelse att studeras.

Läs mer på sidan Child Language Africa

Nyheter

Publikationer

2023

Olof Sandgren, Christina Samuelsson, Emma Fredriksson, Ebba Järnvall, Anna Ekström (2023) Employment and Work Task Characteristics of 111 Swedish School-Based Speech-Language Pathologists Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, Vol. 8, s. 782-792 Vidare till DOI
Elias Ingebrand, Christina Samuelsson, Lars-Christer Hydén (2023) Supporting people living with dementia in novel joint activities: Managing tablet computers Journal of Aging Studies, Vol. 65, Artikel 101116 Vidare till DOI
Inga-Lena Johansson, Christina Samuelsson, Nicole Müller (2023) Consonant articulation acoustics and intelligibility in Swedish speakers with Parkinson's disease: a pilot study Clinical Linguistics & Phonetics, Vol. 37, s. 845-865 Vidare till DOI

Forskning

Organisation