Stora saker kan ske när en grupp människor har bestämt sig för att förändra något. Men hur går det till i praktiken? Vad händer när människor går från ord till handling? Och vad säger människors kollektiva handlande genom sociala rörelser, kooperativ, fackföreningar och andra civilsamhällesorganisationer om upplevda orättvisor och pågående sociala, politiska och ekonomiska förändringar i samhället? Dessa frågor jag intresserar mig för i min forskning som spänner över feministisk, politisk och ekonomisk geografi i både landsbygd och stad.

 

MD GIG: Individuella och kollektiva svar på gigarbete bland läkare

MD GIG undersöker förändringen mot digital service i offentlig sektor genom att utforska uppkomsten av ’nätläkaren’ som genomför medicinska undersökningar via app-baserad mobiltelefonteknik. Syftet är att utforska digitaliseringen av sjukvården från ett arbetarperspektiv för att belysa de förhållanden som ger upphov till ökningen av gigarbete inom hälso- och sjukvårdssektorn och utforska de potentiella konsekvenserna av detta på olika nivåer. Medan patienter tidigare var tvungna att gå till en vårdcentral på bokade besök under kontorstid, kan patienter idag konsultera en läkare on-demand varifrån och vilken tid som helst. Medicinskt arbetes inträde i plattformsekonomin där arbete omvandlas till gig som arbetare kan utföra när och var de vill, utvecklas parallellt med organisatoriska och ekonomiska omstruktureringar av sjukvårdssystemet mot mer marknadisering och privat-offentliga partnerskap. Projektet försöker förstå de individuella läkarnas motiv för att arbeta som nätläkare genom djupintervjuer för att producera narrativ baserade i läkarnas egna erfarenheter, att utforska fackföreningarnas och de medicinska föreningarnas inställning till nätläkarplattformar genom expert-intervjuer med högre ombudsmän och tjänstemän för att dokumentera deras förhoppningar, farhågor och strategier i förhållande till förändrade arbetsmarknads- och arbetsvillkor, och att analysera nätläkarplattformarnas roll i den offentliga sjukvårdens omstrukturering för att producera en politisk ekonomi av digital hälso- och sjukvård i Sverige.

Period och finansiär: 2022-2025 Finansieras av Vetenskapsrådet

 

Hållbarhet kräver inkludering: Att engagera medborgare tidigt i utvecklingen av smarta städer

I min nuvarande forskning studerar jag hur samhällsplanerare och ingenjörers förställningar kring användare och användningsområden av smart teknologi påverkar utvecklingen av densamma. Samtidigt undersöker vi hur medborgare kan inkluderas tidigare i utvecklingen av smarta teknologier och smarta städer.

 

Upproriska landsbygder: sociala rörelsers omarbetande och motstånd mot sjukvårdens omvandling i svensk glesbygd

I min avhandling studerade jag den svenska offentliga sjukvårdens förändringar sedan 1990-talet genom två fall av sociala rörelser och kooperativ som organiserade sig för att protestera mot marknadiseringen och privatiseringen av sjukvården, samtidigt som de också arbetade för att skapa alternativa sätt att bedriva vård inom medborgarkooperativen där andra värden än marknadsvärden skulle guida verksamheten. Det ena fallet var medborgarkooperativa vårdcentralen Hälsorum Offerdal i Jämtland som startade som ett arbetarkooperativ under tidigt 1990-tal och senare har genomgått förändringar till att bli ett medborgarkooperativ ägt av bygden under 2010-talet. Det andra fallet var protesterna kring nedskärningarna och stängningarna av olika avdelningar på Sollefteå sjukhus från 2015 och framåt. Där organiserade medborgarna först demonstrationer och protester, senare ockuperade de sjukhusets entré och öppnade en medborgarägd vårdcentral. Genom att studera hur dessa två fall utvecklades under olika perioder och på olika platser kan man förstå de större förändringar som svensk sjukvård har och fortsätter att genomgå idag och hur dessa förändringar påverkar sjukvården på landsbygden och skapar social och geografisk ojämlikhet.

Forskningsprojekt och nätverk

Publikationer

2022

2021

Nyheter

Undervisning

Jag undervisar och handleder studenter på masterprogrammet i genusstudier. Jag undervisar också på kurser i kulturgeografi och samhällsplanering vid Tema Miljöförändring och Tema Teknik och Social förändring, både inom lärarprogrammet och på kandidat- och masterprogrammen i samhällsplanering.

CV

  • 2020
    Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARBARK)
  • 2020
    Doktorsexamen i kulturgeografi, Institutionen för Geografi, Umeå Universitet
  • 2015
    Master i sociologi, med fokus på urbana studier, Universiteit van Amsterdam

Organisation