Fotografi av Glenn Hultman

Glenn Hultman

Skolan som organisation och kultur är ett stort intresse i min forskning. Jag studerar framförallt ledarskap i skolan, beprövad erfarenhet och den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Presentation

Fokus i min forskning är lärares och rektorers arbete och ledarskap i skolan. Ett stort intresse är den beprövade erfarenheten och kunskapsbildning. Jag har också ägnat stor del av min forskning åt lärarutbildningen, framförallt den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Där har jag bland annat studerat yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap. Hur ser studenternas lärande ut i den verksamhetsförlagda delen (VFU)? Den övergripande forskningsfrågan är förståelsen av kvaliteten i VFU och studenternas lärande i riktning mot skicklighet och professionalitet genom att samverka med deras handledare för att uppmärksamma, artikulera och diskutera sitt eget praktiska yrkeskunnande. Andra delar av min forskning handlar om fältmetoder i forskning, aktionsforskning och utvärdering.

Forskningsintressen

• Skolan som organisation och kultur
• Ny-institutionell teori och komplexa system
• Skolutveckling och förändringsarbete
• Forskningsutnyttjande och kunskapsbildning
• Lärande och kunskapsbildning: elever, lärare, rektorer
• Rektorers arbete, utbildning och ledarskap
• Lärarutbildning, särskilt VFU och lärares yrkeskunnande
• Allmän didaktik och undervisning
• Ämnesdidaktik - naturvetenskap
• Utvärdering och utvärderingsforskning
• Interaktiv- och aktionsforskning
• Forskningsmetodik (utveckling av praxisnära metoder)

Exempel på skolforskningsprojekt

• Regeringsuppdrag SKOLFORSK inför bildandet av ett Skolforskningsinstitut. Delprojekt om Transformation av forskning: teori-praktik. Rapport med titel: Transformation, Interaktion eller Kunskapskonkurrens. Forskningsanvändning i praktiken. VR/UVK, 2015.
• Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. En studie av yrkeskunnande, lärlingsprocesser och handledarskap, VR/UVK, 2009-2012.
• Explora-projektet, Naturvetenskap, didaktik och lärande/videoanalyser och kodschema för klassrumsanalyser. Samarbete med ISV, IFM, samt forskare i Norge och Danmark
• Ledarskap och lärande i brytningen mellan politik och praktik - en studie av triader: politiker, rektor & tjänstemän (SveKom)
• Kunskapsbildning och skolutveckling. En studie av lärares interaktiva arbetsmiljö (Skolverket), 2007
• Konsten att leda lärande kulturer. Kvinnliga rektorers arbete med mångtydiga lärprocesser (Skolverket), 2007
• Lära och förstå - undervisningens form och innehåll i naturvetenskap i grundskolan (Linköpings kommun, Kungliga Vetenskapsakademin och VR/UVK)
• Ledarskap och kvalitet i statlig verksamhet. En studie av chefers arbete och utvecklingsbehov ur ett förändringsperspektiv (VINNOVA och KKR), 2005
• Skolverkets och Linköpings kommun särskilda satsning på en praxisorienterad forskningsmiljö – Lärande bland barn, unga och vuxna & Lärararbete för att underlätta lärande, 2009
• Vad händer om man tänker tvärtom? Att byta praktikuppgifter mot teoriuppgifter i lärarutbildningen (VR/UVK), 2010.

 

Metoder för praktiknära forskning

Hultman, G. (2019) Metoder för prakiknära forskning - kontextuella intervjuer och observjuer.

Föreläsningar, artiklar och reportage

Filmade föreläsningar

Forskning och skolutveckling - Överföringsdynamik, ledarskap och användningens antropologi.
- del 1
- del 2

Artiklar och reportage

”Erfarenhet viktigare än vetenskap”, Intervju i LÄRA, Pedagog Stockholm, sidan 14

Rektorers arbete och ledarskap (Tidningen Skolvärlden)

Externa uppdrag

Fullt hus på Lärarutbildningsdagen, Huvudtalare på Lärarutbildningsdagen 2018, Örebro universitet.

Relaterat innehåll

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Glenn Hultman (2011)

Didaktisk Tidskrift , Vol.20 , s.69-83

Omslag för publikation ''
Glenn Hultman, Ann-Sofi Wedin, Jan Schoultz (2012)

Didaktisk Tidskrift , Vol.22 , s.335-358

Nya publikationer

Hultman, G, Sept 2023. Lärares kompetensutveckling - behöver vi tänka nytt? Pedagogisk Forskning i Sverige, Vol 28, No 3.

Hultman, G. 2018. Konkurrensen mellan forskning och erfarenhet – noteringar om forskningsanvändning i skolan. I Alvunger, D. & Wahlström, N. (red.). Den evidensbaserade skolan. Svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik. Stockholm: Natur & Kultur.

Hultman, G. & Wedin, A-S. 2018. Imparting Teachers' Professional Know-How. Interaction and strategies in supervising teacher students. SocArxiv, Accepted 2018-03-15.

Hultman, G. 2018. Leadership and Learning in-between Politics and Practice. SocArxiv, Accepted 2018-03-15.

Hultman, G. 2018. Leadership Research - Old Truths and New Frontiers. Notes on complexity and leadership in-situ. SocArxiv, Accepted 2018-03-15.


Publikationer

2022

Glenn Hultman (2022) Pedagogisk forskning är bra! Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 27, s. 170-176 Vidare till DOI

2021

Glenn Hultman (2021) Kunskapsbildning eller praktiknära forskning? Pedagogisk forskning i Sverige, s. 1-6, Artikel 1401-6788

2018

Glenn Hultman, Bengt-Göran Martinsson (2018) Pedagogiskt arbete som tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält. Exemplet Linköpings universitet Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 23, s. 118-136
Glenn Hultman (2018) The anthropology of didactics and learning
Glenn Hultman (2018) Konkurrensen mellan forskning och erfarenhet. Noteringar om forskningsanvändning i skolan Den evidensbaserade skolan: Svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik, s. 136-170

Relaterade forskare

Organisation