Hur och vad lär vi oss av visualiseringar i naturvetenskap?

Visualiseringar är viktiga inom naturvetenskap, inte minst för att vi ofta inte kan se innehållet med blotta ögat. Jag forskar på hur utformningen av bilder, animationer och interaktiva modeller påverkar lärande om molekyler, celler och annat som är för litet för att synas.

Forskare förklarar den molekylära världen med vetenskapliga modeller som de utvecklat med hjälp av observationer och experiment. Dessa modeller kan gestaltas på många olika sätt i form av såväl visuella som språkliga representationer. I min forskning studerar jag bland annat bilder, animationer, fysiska modeller och virtuella miljöer. Forskningen ligger inom det naturvetenskapsdidaktiska fältet, och handlar om hur olika former av representationer används vid lärande om molekyler och molekylära processer och hur det påverkar lärandet. Jag deltar i forskning som rör åldrar från högstadiet upp till universitetsnivå, samt lärande på science center vid Norrköpings Visualiseringscenter C.

Foto Thor Balkhed
En viktig aspekt som påverkar lärande är möjligheten att interagera med en visualisering. Tillsammans med kollegor har jag undersökt hur lärande i interaktiva virtuella miljöer kan gå till. Bland annat tittar vi på lärande då personer får utforska molekylära fenomen genom geststyrd interaktion eller konstgjorda känselintryck.
 
Ett annat område som jag tittar på är användning av bildspråk. Det rör sig om analogier och metaforer i både själva utformningen av visualiseringar och i de lärandes språkbruk när de pratar om naturvetenskap. Visuella representationer kan tolkas genom att se dem som analogier till de vetenskapliga modellerna som ligger bakom. Precis som med språkliga analogier så kan visualiseringar leda fel om analogin är otydlig eller olämplig. På samma sätt kan elevers och studenters sätt att uttrycka sig om naturvetenskap innehålla bildspråk av olika slag. Detta kan ge intressanta inblickar i deras förståelse av de vetenskapliga begreppen.

Uppdrag

Huvudredaktör för ATENA Didaktik - en professionsvetenskaplig tidskrift om naturvetenskapernas och teknikens didaktik ATENA Didaktik

Biträdande föreståndare för NATDID – Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik NATDID

Bevakning av ämnesdidaktisk forskning kring naturorienterande ämnen för Skolverket

Sociala medier

Twitter - @sunarholst

LinkedIn - Min profil

Publikationer

Utvalda publikationer

De senaste publikationerna

2022

Organisation

Nyheter

Kort CV

Utbildning

2001 - Civilingenjör Teknisk biologi

2008 - Högskoleexamen Psykologi

2007 - Teknologie doktor Molekylär bioteknik

Anställning

2014-nutid  - Universitetslektor i Visuellt lärande och kommunikation

2010-2014  - Forskarassistent i Medie- och informationsteknik

2007-2010  - Postdoktor i Visuellt lärande och kommunikation

Publikationsinformation

Google Scholar - Min profil

ResearchGate - Min profil

Orcid - Min profil

Relaterad information