Visuellt lärande och kommunikation

Vi forskar om undervisning och lärande av naturvetenskap med visualiseringar. Vårt ämnesfokus är biologi och molekylära vetenskaper, och vi är intresserade av såväl lärande med som design av visualiseringar. 

Vi undersöker elevers tolkning av och interaktion med visualiseringar för att lära sig om naturvetenskap såsom evolution, nanoteknik och molekylära interaktioner. Som en del i detta arbete så utvecklar vi också interaktiva digitala visualiseringar för lärande riktat till flera olika åldrar.

Vi deltar även i utvecklingsprojekt som tar fram resurser för lärare, såsom digitala undervisningsverktyg, material för lärares kollegiala lärande, och spridning av ämnesdidaktisk forskning. Visualiseringar är viktiga för att kommunicera och förstå naturvetenskapliga förklaringar av sådant som annars är svårt att föreställa sig. Ämnesinnehållet är abstrakt och komplext eftersom det handlar om strukturer och processer som är osynliga, dynamiska, och som antingen är väldigt snabba eller väldigt långsamma. Detta gör lärande och undervisning om innehållet utmanande, och visualiseringar kan leda fel om de inte tolkas på rätt sätt.

I vår forskning är vi speciellt intresserade av digitala visualiseringar såsom animationer, simuleringar och interaktiva modeller. Vår forskning sträcker sig från förskolan till högskolan och inkluderar även informellt lärande.

Enheten leds av professor Konrad Schönborn och består av medarbetare med bakgrund inom naturvetenskap, medieteknik, naturvetenskapernas didaktik, och utbildningspsykologi.

Forskning

EvoVis: Utmana livsvetenskapernas tröskelbegrepp

I detta projekt undersöker vi hur elevers förståelse av evolution kan underlättas via visualisering. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR 2012-5344), och Lena Tibell är ansvarig.

NanoSim: Virtuella nanoteknikmiljöer för lärande

Vi vill veta hur en interaktiv virtuell nanomiljö kan användas för att lära sig om grundläggande naturvetenskapliga begrepp. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet (VR 2011-5569), och ansvarig är Konrad Schönborn.

Påverkar mängden naturvetenskap i förskollärarutbildningen förskolebarns skolgång?

Syftet med projektet var att utvärdera de långsiktiga effekterna av ett förskollärarprogram med uttalad naturvetenskaplig profil. Projektet inriktar sig på skolelevers resultat på nationella prov och deras intresse, val och attityder. Projektet finansiseras av Vetenskapsrådet (VR 2009-6045). Ansvarig är Erik Mellander, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Uppsala.

Visualiseringar som meningsskapande verktyg för kommunikation av molekylär livsvetenskap

I detta projekt undersöker vi hur elever tolkar och använder visualiseringar, såsom multisensoriska och fysiska modeller och animationer, för att lära sig om molekylär livsvetenskap. Projektet har finaniserats av Vetenskapsrådet (VR 2008-5077), och ansvarig är Lena Tibell.

 

Övrigt

Forskarutbildning

"Den nationella forskarskolan för naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik" är ett uppdrag som under tolv år finansierats av sökbara statsmedel (via Vetenskapsrådet). Konrad Schönborn är koordinator och Lena Tibell vetenskaplig ledare för denna forskarskola. 
Besök FontD:s webbplats.

Utveckling och uppdragsverksamhet

I ett antal utvecklingsprojekt utvecklas och utvärderas digitala visuella hjälpmedel för undervisning i skolan. Vidareutbildning av lärare ingår även i dessa projekt. Projekten drivs i samarbete med IVA, NTA, KVA, Umeå universitet, Umevatoriet och Norrköpings visualiseringscenter C. I ett uppdrag från Skolverket bevakar vi och skriver sammanfattningar av NO-didaktisk forskning för lärare och andra aktiva i skolan.
Skolverkets forskningsbevakning NV-didaktisk forskning.

Nyheter

Publikationer

2023

2022

Forskning

Kontakt

Medarbetare

Relaterad information