Fotografi av Gun Sparrhoff

Gun Sparrhoff

Universitetslektor

Jag brinner för högskolans uppgift att verka för ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt. Det driver mig i mitt arbete som forskare och lärare där jag har ett särskilt fokus på vuxnas lärande, ledarskap och användning av trendiga begrepp.

Samtid och framtid - samtal och meningsskapande

När vi talar om något på ett fullständigt självklart sätt utan att ifrågasätta varför just detta är så självklart, t ex i termer av vad som tas för givet som önskvärt/icke önskvärt och normalt/onormalt, då blir jag intresserad.

 Vilka ord, uttryck och begrepp används? Hur används de? Av vem eller vilka? I vilka sammanhang? Med andra ord; hur talar vi om och skapar mening om vår samtid och vår framtid? Hur ser vi på oss själva och ”de andra”? Vilken människosyn, kunskapssyn och syn på samhället och dess organisationer uttrycks i sättet att tala om något? 

Utifrån frågor som dessa har jag ett särskilt intresse för trendiga begrepp, d.v.s. begrepp som ”ligger i tiden” och får uppmärksamhet i olika sammanhang, t ex i arbetslivet, inom utbildning eller i policyskapande inom olika politikområden. Begrepp som jag har intresserat mig för och skrivit om är Lärande organisation (C/D-uppsats), Lifelong learning/livslångt lärande (doktorsavhandling), Anställningsbarhet (artiklar, konferenspapers och böcker), Globalisering och Ledarskap (bokkapitel, konferenspapers). Teoretiskt har jag främst använt mig av Michel Foucaults begreppsapparat i min analys då hans teoretiska ramverk möjliggör en historiserad analys av rådande ”berättelser”, (hi)stories, i förhållande till det som varit och det som komma skall. 

Jag brinner för högskolans uppgift att verka för ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt. Detta är något som driver mig i mitt arbete som både forskare och lärare.

Nyheter

Publikationer

2022

Andreas Wallo, Jason Martin, Gun Sparrhoff, Henrik Kock (2022) Balancing "Critique for Improvement" With "Critique for Emancipation" in Management Learning and Education Journal of Management Education, Vol. 46, s. 506-530 Vidare till DOI

2019

Gun Sparrhoff (2019) Bokrecension: An Active Student Participation Companion Högre Utbildning, Vol. 9, s. 29-31, Artikel 1734 Vidare till DOI

2018

Charlotte Wikholm, Gun Sparrhoff, Caroline Jarebrant, Andreas Wallo, Henrik Kock (2018) Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt

2016

Oscar Rantatalo, Ulrika Haake, Ola Lindberg, Gun Sparrhoff, Thomas Bäck (2016) Den pluralistiska ledarskapsforskningen: en översikt över svenska avhandlingar om ledarskap 2003-2014 Nordiske organisasjonsstudier, Vol. 18, s. 3-29
Gun Sparrhoff (2016) Anställningsbarhet: ett tecken i tiden Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv, s. 25-36

Undervisning

Forskningsgrupper, nätverk och uppdrag

Forskningsgrupper 

Jag ingår i forskningsgruppen Arbete och Arbetsliv (AoA) vid IBL/APS

Nätverk/uppdrag

Jag är medlem i forskarnätverket ESREA (European Society for Research on the Education of Adults där jag även är även revisor) 

Jag är aktiv medlem inom Working Life and Learning som är ett nätverk inom ESREA.

Jag är även medlem inom SWERA (Swedish Educational Research Association)

Organisation