Fotografi av Gun Sparrhoff

Gun Sparrhoff

Universitetslektor

Jag brinner för högskolans uppgift att verka för ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt. Det driver mig i mitt arbete som forskare och lärare där jag har ett särskilt fokus på vuxnas lärande, ledarskap och användning av trendiga begrepp.

Samtid och framtid - samtal och meningsskapande

När vi talar om något på ett fullständigt självklart sätt utan att ifrågasätta varför just detta är så självklart, t ex i termer av vad som tas för givet som önskvärt/icke önskvärt och normalt/onormalt, då blir jag intresserad.

 Vilka ord, uttryck och begrepp används? Hur används de? Av vem eller vilka? I vilka sammanhang? Med andra ord; hur talar vi om och skapar mening om vår samtid och vår framtid? Hur ser vi på oss själva och ”de andra”? Vilken människosyn, kunskapssyn och syn på samhället och dess organisationer uttrycks i sättet att tala om något? 

Utifrån frågor som dessa har jag ett särskilt intresse för trendiga begrepp, d.v.s. begrepp som ”ligger i tiden” och får uppmärksamhet i olika sammanhang, t ex i arbetslivet, inom utbildning eller i policyskapande inom olika politikområden. Begrepp som jag har intresserat mig för och skrivit om är Lärande organisation (C/D-uppsats), Lifelong learning/livslångt lärande (doktorsavhandling), Anställningsbarhet (artiklar, konferenspapers och böcker), Globalisering och Ledarskap (bokkapitel, konferenspapers). Teoretiskt har jag främst använt mig av Michel Foucaults begreppsapparat i min analys då hans teoretiska ramverk möjliggör en historiserad analys av rådande ”berättelser”, (hi)stories, i förhållande till det som varit och det som komma skall. 

Jag brinner för högskolans uppgift att verka för ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt. Detta är något som driver mig i mitt arbete som både forskare och lärare.

Nyheter

Publikationer

2022

2019

2018

2016

Undervisning

Forskningsgrupper, nätverk och uppdrag

Forskningsgrupper 

Jag ingår i forskningsgruppen Arbete och Arbetsliv (AoA) vid IBL/APS

Nätverk/uppdrag

Jag är medlem i forskarnätverket ESREA (European Society for Research on the Education of Adults där jag även är även revisor) 

Jag är aktiv medlem inom Working Life and Learning som är ett nätverk inom ESREA.

Jag är även medlem inom SWERA (Swedish Educational Research Association)

Organisation