Fotografi av Lena Sotevik

Lena Sotevik

Postdoktor

Normer om kön och sexualitet i barn och ungas liv

I min forskning intresserar jag mig för hur normer om kön och sexualitet får betydelse i barn och ungas liv. Ungas egna perspektiv står ofta i fokus, men jag studerar även hur barndom konstrueras diskursivt i relation till kön, sexualitet och ålder i sociala medier, policydokument och hos vuxna som arbetar med barn och unga.

Under 2022-23 arbetade jag med projektet Ett eget queert rum: hbtq-ungdomars självorganiserade aktiviteter och mötesplatser. I projektet har jag intervjuat ungdomar som på olika sätt är (med)arrangörer av platser för och av unga hbtq+-personer. När deltagarna beskriver sina erfarenheter av att organisera sig och arrangera lyfts både positiva upplevelser och utmaningar fram. De beskriver hur dessa processer villkoras av till exempel ekonomiska aspekter och psykisk ohälsa, men de beskriver också hur arrangörskapet främjar deras autonomi och självkänsla. Queera ungdomars eget erkännande av, och kollektiva motstånd mot, dominerande sexualitets- och könsnormer, tolkar jag utifrån Judith Butlers tankar om mobilisering av sårbarhet som en strategi för strukturellt missgynnade grupper att agera politiskt. Det kollektiva lyfts fram som centralt av ungdomarna utifrån sociala och politiska motiv, och kollektivt aktörskap utövas för att skapa sina egna platser och sammanhang, samt för att formulera och utöva motstånd.  Projektet finansieras av Forte (Diarienummer 2021-01981)

Under 2024-25 arbetar jag med forskningsprojektet Äta på YouTube –tonårstjejers förståelse av mat, ätande och psykisk hälsa i sociala medier. Ett återkommande tema på sociala medier är inlägg är kopplade till mat, ätande, kroppsideal och hälsa. Influencers visar sina mattallrikar, middagsbord, restaurangbesök, matlagning och skapar Mukbangvideos (ätshower), What I eat in a day-videos, testar och gör reklam för olika produkter, några influencers pratar också om problem relaterade till mat och ätande. I det här projektet undersöks hur tonårstjejer själva tolkar och förhåller sig till innehåll om mat och ätande i sociala medier, och vilka diskurser om kön och klass som framträder. Projektet finansieras av Catharina Högboms och Michael Cocozzas stiftelse för forsknings- och kulturändamål i Linköpings kommun

Publikationer

Forskningsområden

Organisation