Forskning om förskolebarn och ålder

Mitt pågående avhandlingsarbete handlar om förskolebarn och ålder. Jag är intresserad av hur barn ”gör”, förstår och använder ålder som en social resurs i sin förskolevardag. Det är framförallt samspelet mellan barnen som är i fokus i min studie. Studien bygger på ett ettårigt fältarbete i förskola. Jag är även   intresserad av frågor om etnicitet.

Projektet handlar om hur barns ålder kommer till uttryck i förskolans pedagogiska verksamhet. Det grundas i en syn på ålder som ett ”görande”, det vill säga, något som deltagare åstadkommer i socialt samspel (”doing age”). Detta perspektiv, som inspirerats av symbolisk interaktionisk och etnometodologi, utvecklades i analogi med genusforskningens interaktionistiska ansats, med nyckelbegreppet ”doing gender”.

Publikationer

Relaterat Innehåll