Samspel och interaktion som pedagogisk verksamhet

Samspel-1200

Forskningen inom detta kunskapsfält analyserar samspel mellan olika aktörer (barn, elever, pedagoger, instruktörer och andra
yrkesrepresentanter, föräldrar och andra vuxna, samt fysiska artefakter) inom ramen för olika rumsliga och sociala kontexter (i klassrummet, arbetsgruppen, kön till datorn eller sandlådan men också i förskolans tambur eller kupén på en körskolebil) och i olika kommunikativa aktiviteter (exempelvis i lektionsinstruktioner, gemensam projektrapportering, fri lek, hämtning och lämning på förskolan eller körlektioner).

Analyser fokuserar på olika diskursiva processer med avseende på utbildning, social och institutionell ordning och har ofta en tydlig praktik- och livsvärldsförankring.

Exempel på teman som lyfts fram inom de olika projekten:

  • flerspråkighet och etnicitet
  • kamratgruppinteraktion
  • specifika lärandeaktiviteter
  • matematik i vardagen
  • samspel
  • mobilitet

De former för samspel och interaktion som kan observeras inom pedagogisk verksamhet kan förstås med hjälp av olika teoretiska perspektiv. Forskningen inom detta kunskapsfält nyttjar etnometodologiska, barndomssociologiska såväl som posthumanistiska och didaktiska perspektiv.

Den gemensamma nämnaren för forskningen inom fältet är ett fokus på situerat socialt samspel: samtal och multimodal interaktion studeras i sitt naturliga sammanhang. 

De metodologiska och analytiska ansatser som används speglar kunskapsfältets tvärvetenskapliga karaktär och omfattar bland annat konversationsanalys, medlemskategoriseringsanalys (MCA), etnografi, fenomenografi, samt andra mikrosociologiska perspektiv.

Flera forskare inom detta kunskapsfält ingår i nära samarbeten med forskningsmiljöer utomlands, däribland:

School of Early Childhood at Queensland University of Technology
Faculty of Education, University of Waikato
Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, University of Oslo

Kontakt

Forskare

Relaterat innehåll