Samspel och interaktion som pedagogisk verksamhet

Barnkör.

Forskningen inom detta kunskapsfält analyserar samspel mellan aktörer (barn, pedagoger, fysiska artefakter) inom ramen för olika rumsliga och sociala kontexter (klassrummet, sandlådan) och i olika kommunikativa aktiviteter (fri lek, körlektioner).

Forskningen inom detta kunskapsfält analyserar samspel mellan olika aktörer (barn, elever, pedagoger, instruktörer och andra yrkesrepresentanter, föräldrar och andra vuxna, samt fysiska artefakter) inom ramen för olika rumsliga och sociala kontexter (i klassrummet, arbetsgruppen, kön till datorn eller sandlådan men också i förskolans tambur eller kupén på en körskolebil) och i olika kommunikativa aktiviteter (exempelvis i lektionsinstruktioner, gemensam projektrapportering, fri lek, hämtning och lämning på förskolan eller körlektioner).

Analyser fokuserar på olika diskursiva processer med avseende på utbildning, social och institutionell ordning och har ofta en tydlig praktik- och livsvärldsförankring. Den gemensamma nämnaren för forskningen inom fältet är ett fokus på situerat socialt samspel: samtal och multimodal interaktion studeras i sitt naturliga sammanhang. De metodologiska och analytiska ansatser som används speglar kunskapsfältets tvärvetenskapliga karaktär och omfattar bland annat konversationsanalys, medlemskategoriseringsanalys (MCA), etnografi, fenomenografi, samt andra mikrosociologiska perspektiv.

Exempel på teman som lyfts fram inom de olika projekten:

  • flerspråkighet och etnicitet
  • kamratgruppinteraktion
  • lekens infrastruktur
  • matematik i vardagen
  • mobilitet
  • måltidsinteraktion
  • socialt samspel
  • specifika lärandeaktiviteter
  • trafiksocialisation

Publikationer

Omslag för publikation ''
Jakob Cromdal, Kirsten Stoewer (2022)

Talking with children: handbook of interaction in early childhood education , s.266-285 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Robert Aman, Lars Wallner (Redaktörskap) (2022)

Kontakt

Forskare

Organisation