Fotografi av Malin Wieslander

Malin Wieslander

Universitetslektor, Docent

Polisforskare och universitetslektor i pedagogik som forskar om
mångfald, värdegrund, humor och högt i tak inom polisen.

Presentation

Jag forskar om poliskultur och professionsetiska frågor inom polisen och polisutbildningen, till exempel hur kollegialitet och hierarkier styr polisers värderingar, hur könande normer upprätthålls och utmanas, samt hur tystnadskultur försvårar förändringsarbetet inom polisen. 

För närvarande undersöker jag i tre olika projekt hur kränkningar och sexuella trakasserier förstås och hanteras inom polisen, samt jargongens betydelse för yrkesutövningen.
Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör normer och värderingar reproduceras genom vardaglig interaktion inom olika institutioner, och hur människor tolkar, värderar och förhandlar såväl kunskap som formella beslut och riktlinjer inom en verksamhet. Bland annat studerar jag hur normerande kunskap legitimeras genom humor och hur ironi kan möjliggöra motstånd, särskilt i starka lojalitetsstrukturer som förekommer till exempel inom polisen. Jag undersöker dilemman som uppstår i spänningsfält mellan motstridiga diskurser inom en och samma kontext, samt vilken roll den sociala interaktionen och kontextens har för betydelse för lärande och kunskapsproduktion.

I min forskning har jag särskilt studerat polisens relation till mångfald och arbete i det mångkulturella samhället, polisers yrkesjargong, yrkesetik och värdegrund, samt spänningsfältet mellan officiella riktlinjer och informella tolkningar av dessa riktlinjer, såsom spänningen mellan kunskapsproduktion i skolan jämfört med den vardagliga yrkespraktiken. Utifrån fältarbeten inom polisen har jag undersökt strukturella och kulturella villkor för det interna samtalsklimatet och för visselblåsning inom organisationen.
 

Föreläsning om genus

Genus i uniform

Här kan du se en föreläsning från Populärvetenskapliga veckan 2020, där jag tillsammans med Alma Persson presenterar hur könsrelationer och normer formar kvinnors och mäns arbetsvillkor inom polisen och försvaret.

Avslutade projekt

Forskning: Etnicitet och polisiär kontroll - nya arenor och former

Under 2016 ingick jag i ett projekt med programstöd (IMER) från FORTE vid Göteborgs universitet.

Utvärdering: Interna samtalskulturer inom Polisen

På uppdrag av Polisområde Östergötland genomförde jag en utvärdering om interna samtalskulturer inom delar av polisens verksamhet. Utvärderingen fokuserar hur poliser samt gruppchefer vid ingripandeverksamheten beskriver att de upplever möjligheter och svårigheter med att uttrycka sig internt. Projektet mynnade ut i rapporten Den talande tystnaden (Wieslander, 2016).

Forskning: Mångfald i svensk polis och polisutbildning

År 2014 disputerade jag i pedagogiskt arbete (vid Karlstads universitet) på en avhandling om mångfaldsdiskurser bland blivande poliser, och som behandlar frågor om rasism, fördomar, profilering och intersektionalitet (titel: Ordningsmakter inom ordningsmakten: Diskurskamp, dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald). Studien är baserad på fältarbete på Polishögskolan samt fokusgruppintervjuer med polisstudenter och aspiranter. Med en ansats i kritisk mångkulturalism och genom diskursiv psykologi analyserar jag studiens empiriska material.

Genom att analysera dilemman, förhandlingar och motstånd problematiserar jag relationen mellan olika sätt att förstå mångfald inom polisen. Analysen visar hur motstridiga mångfaldsdiskurser legitimeras i relation till polisen som utbildningsinstans och yrkeskår samt i relation till polisens brottsförebyggande och brottsutredande arbete. Samtidigt som blivande poliser uttrycker intolerans mot rasism inom polisen skildras hur olika normaliseringar och legitimeringar återskapar exkluderande praktiker inom kåren och i polisarbetet, till exempel genom humor. Avhandlingen bidrar till att synliggöra hur mångfaldsdiskurser återskapar social under- och överordning genom att de befäster språkliga och sociala kategorier som särskilt knyts till mångfalden, parallellt med att en tillskriven norm placeras som överordnad polisens mångfaldssträvanden. Bland annat visar jag hur ’mångfaldens representanter’ utgör symboliska positioneringar av vissa subjekt (som invandraren), men att det är positioneringar som motsätts av individer som tillskrivs tillhörighet till dem.

Undervisning, nätverk

Undervisning

Jag undervisar i lärarprogrammet om bland annat mångfald, yrkesetik, värdegrund och metodfrågor. Jag verkar också som kursansvarig, handledare och examinator i lärarprogrammet.

Nätverk

Nordiska Polisforskningsnätverket
International Whistleblowing Research Network IWRN

Publikationer

2024

Silje Lundgren, Malin Wieslander (2024) Holding the harasser responsible: Implications of identifying sexual harassment that includes abuse of power and quid pro quo elements as sexual corruption Gender, Work and Organization Vidare till DOI
Lars Wallner, Anja Rydén Gramner, Malin Wieslander, Henrik Lindqvist, Åsa Larsson, Emilia Åkesson, Katarina Eriksson Barajas (2024) Students' Constructions of Professional Judgement in Teacher Education, Medical Education and Police Education Högre Utbildning, Vol. 14, s. 49-63 Vidare till DOI
Silje Lundgren, Malin Wieslander (2024) How the duty to report prevents reporting and reinforces silence around sexual harassment within the police Policing: A Journal of Policy and Practice, Vol. 18 Vidare till DOI

2023

Malin Wieslander, Håkan Löfgren (2023) Turning points as a tool in narrative research Narrative Inquiry Vidare till DOI
Malin Wieslander (2023) Om identiteter, stereotyper och en representativ polis Religion, migration och polisiärt arbete, s. 119-132

Forskning

Nyheter

Organisation