Fotografi av Malin Wieslander

Malin Wieslander

Universitetslektor, Docent

Polisforskare och universitetslektor i pedagogik som forskar om
mångfald, värdegrund, humor och högt i tak inom polisen.

Presentation

Min forskning handlar främst om sociala kategorier, normer och värderingar inom polisen och polisutbildningen.

Pågående forskning: Organisations- och yrkesetik samt värdegrundsarbete

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör hur människor reproducerar normer och värderingar genom vardagliga samtal inom olika institutioner, till exempel hur människor tolkar, värderar och förhandlar såväl kunskap som formella beslut och riktlinjer inom en verksamhet. Bland annat studerar jag hur normerande kunskap legitimeras genom humor och hur ironi kan möjliggöra motstånd, särskilt i starka lojalitetsstrukturer. Jag är också intresserad av dilemman som uppstår i spänningsfält mellan motstridiga diskurser inom en och samma kontext. Den sociala interaktionens samt kontextens betydelse för lärande och kunskapsproduktion utgör centrala inslag i min pågående och tidigare forskning.

Polisen är den institution, utbildningsinstans och arbetsplats som jag intresserat mig särskilt för. I min forskning har jag särskilt studerat polisens relation till mångfald och arbete i det mångkulturella samhället, polisers yrkesjargong, polisens yrkesetik och värdegrund samt hur normer och värderingar reproduceras i olika utbildnings- och arbetsplatskontexter inom polisen. Ett gemensamt drag för både tidigare och pågående forskning är spänningsfält mellan officiella policys och informella policys, såsom spänningen mellan kunskapsproduktion i skolan (den officiella) och kunskapsproduktion i vardaglig praktik/arbete (den informella). Metodfrågor och framför allt etnografisk forskning är ett annat intresseområde.

För närvarande undersöker jag strukturella och kulturella villkor för det interna samtalsklimatet och för visselblåsning inom polisen. I relation till detta studerar jag bland annat varför och hur institutionell tystnad uppstår och upprätthålls inom en specifik kontext. Det empiriska materialet är etnografiskt fältarbete från polisen, samt enskilda intervjuer med ordningspoliser och första linjens chefer. För att utveckla kunskapen kring institutionellt lärande samt relationen mellan - och reproduktionen av - tystnad, ’voice’ och makt, använder jag exempelvis diskursanalys och narrativ teori.

Här nedan kan du se en föreläsning från Populärvetenskapliga veckan 2020, där jag tillsammans med Alma Persson presenterar hur könsrelationer och normer formar kvinnors och mäns arbetsvillkor inom polisen och försvaret.

Video

 

Avslutade projekt

Forskning: Etnicitet och polisiär kontroll - nya arenor och former

Under 2016 ingick jag i ett projekt med programstöd (IMER) från FORTE vid Göteborgs universitet.

Utvärdering: Interna samtalskulturer inom Polisen

På uppdrag av Polisområde Östergötland genomförde jag en utvärdering om interna samtalskulturer inom delar av polisens verksamhet. Utvärderingen fokuserar hur poliser samt gruppchefer vid ingripandeverksamheten beskriver att de upplever möjligheter och svårigheter med att uttrycka sig internt. Projektet mynnade ut i rapporten Den talande tystnaden (Wieslander, 2016).

Forskning: Mångfald i svensk polis och polisutbildning

År 2014 disputerade jag i pedagogiskt arbete (vid Karlstads universitet) på en avhandling om mångfaldsdiskurser bland blivande poliser, och som behandlar frågor om rasism, fördomar, profilering och intersektionalitet (titel: Ordningsmakter inom ordningsmakten: Diskurskamp, dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald). Studien är baserad på fältarbete på Polishögskolan samt fokusgruppintervjuer med polisstudenter och aspiranter. Med en ansats i kritisk mångkulturalism och genom diskursiv psykologi analyserar jag studiens empiriska material.

Genom att analysera dilemman, förhandlingar och motstånd problematiserar jag relationen mellan olika sätt att förstå mångfald inom polisen. Analysen visar hur motstridiga mångfaldsdiskurser legitimeras i relation till polisen som utbildningsinstans och yrkeskår samt i relation till polisens brottsförebyggande och brottsutredande arbete. Samtidigt som blivande poliser uttrycker intolerans mot rasism inom polisen skildras hur olika normaliseringar och legitimeringar återskapar exkluderande praktiker inom kåren och i polisarbetet, till exempel genom humor. Avhandlingen bidrar till att synliggöra hur mångfaldsdiskurser återskapar social under- och överordning genom att de befäster språkliga och sociala kategorier som särskilt knyts till mångfalden, parallellt med att en tillskriven norm placeras som överordnad polisens mångfaldssträvanden. Bland annat visar jag hur ’mångfaldens representanter’ utgör symboliska positioneringar av vissa subjekt (som invandraren), men att det är positioneringar som motsätts av individer som tillskrivs tillhörighet till dem.

Undervisning

Jag undervisar i lärarprogrammet om bland annat mångfald, yrkesetik, värdegrund och metodfrågor. Jag verkar också som kursansvarig, handledare och examinator i lärarprogrammet.

 

Nätverk

Nordiska Polisforskningsnätverket
International Whistleblowing Research Network IWRN

Publikationer

Forskning

Nyheter

Organisation