Fotografi av Mårten Fristedt

Mårten Fristedt

Universitetsadjunkt

Som studierektor och lärare är den största delen av min tid kopplad till undervisning. Jag är involverad i olika kurser inom logistik, supply chain management och inköp. Min forskning rör hybrida inköpsorganisationer i globala industriföretag.

Logistikundervisning och inköpsforskning

Jag undervisar och forskar inom logistik, supply chain management och inköp. 

Undervisning upptar merparten av min tid som studierektor och universitetsadjunkt. Jag ansvarar för två masterprofiler på civilingenjörsprogrammen i Industriell ekonomi och Maskinteknik. Den ena profilen rör Kvalitets- och verksamhetsutveckling och den andra rör Logistik och Supply Chain Management. Jag har dessutom betydande roller i många av avdelningens kurser, exempelvis Grundläggande logistik, Supply Chain Logistics, Logistikanalys, Logistikprojekt och examensarbeten. Jag gör även mindre moment i exempelvis avdelningens kurs inom inköp. Inköp är även något som jag till stor del berör i min forskning.

Inköp i företag och organisationer

Inköp som funktion i företag och som teori inom akademin är något som är och bör vara av strategisk betydelse. Detta, inte minst, på grund av att det material och de tjänster som inköpsfunktionen köper in ofta står för en betydande del av företagets omsättning. Utöver detta så agerar dessutom dagens inköpsorganisationer på en global marknad. Företag konkurrerar med företag över hela världen. Omvärlden har dessutom blivit mer turbulent vilket ställer höga krav på  företag och hur de hanterar sina leverantörer för att inleveranserna skall fungera på ett tillfredsställande vis och företaget skall ha access till det material och de resurser det behöver.

Min forskning inom detta område tog sig en början i det att intresset fanns av att studera hur svenska multinationella/globala industriföretag arbetar för att få och bibehålla access till råvaror, komponenter och material om dessa finns på en marknad där brister av olika anledningar kan uppstå. Frågan har sedan fokuserats till att röra hur inköp organiseras på ett centraliserat eller decentraliserat vis. Det är i detta sammanhang även intressant att studera den organisatoriska fråga som rör hur inköpsfunktionen är organiserad och samverkar med andra delar av företaget, såsom exempelvis utveckling och produktion. Min forskning bedrivs genom fallstudier på stora svenska industriföretag.

Korta fakta

Akademiska meriter

  • Civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Linköpings universitet, 2011

Undervisning

  • 723G48 Föreläsare och seminarieledare
  • TETS27 Supply Chain Logistics – Seminarieledare
  • TETS37 Grundläggande logistik - Examinator, föreläsare och seminarieledare 
  • TETS38 Logistikprojekt – Handledare
  • TQIE xx Examensarbete – Handledare
  • TETS44 Logistik och kvalitetsutveckling - Föreläsare och seminarieledare
  • TETS57 Logistikanalys - Examinator, föreläsare och seminarieledare
  • TNSL23 Logistik och lönsamhetsanalys (Endast VT23) - Examinator, föreläsare och seminarieledare

 Publikationer

2015

Mårten Fristedt, Jakob Rehme, Erik Sandberg (2015) Describing hybrid purchasing organizations - the case of a Swedish industrial firm

2014

Erik Sandberg, Mårten Fristedt (2014) Purchasing and logistics paradoxes in retail organisations Designing responsible and innovative global supply chains

2012

Mårten Fristedt, Andreas Hansson, Maria Huge-Brodin, Jakob Rehme, Erik Sandberg (2012) Supply chain management in practice: a case study of McDonald's Sweden NOFOMA 2012: Proceedings of 24th  Annual Nordic Logistics Research Network Conference , s. 875-877
Mårten Fristedt, Andreas Hansson, Maria Huge-Brodin, Jakob Rehme, Erik Sandberg (2012) Supply chain management in practice: a case study of McDonald's Sweden

Organisation