HIVs immunreglerande effekter på dendritiska celler och deras aktivering av T-cellsvar

Min forskning fokuserar på en specifik cell, den dendritiska cellen, som är viktig för starten av människans försvar mot virus och bakterier. Forskningen koncentreras på HIV och vaccinutveckling mot HIV. HIV-forskningen är av yttersta vikt eftersom det inte finns något vaccin mot detta virus.

HIV virusHIV virus. HIV är ett retrovirus som infekterar CD4 T celler och dendritiska celler, bryter ner världens immunförsvar och leder till AIDS.Hittills har mer än 30 miljoner människor dött på grund av HIV varav de flesta i utvecklingsländerna och hårdast drabbat är sydliga delen av Afrika.Anti-retroviralbehandling används idag vilket dämpar infektionen och utvecklingens förloppet av AIDS. Behandlingen är livslång, dyr samt har många biverkningar.

Detta understryker behovet av ett vaccin som kan ge det skydd som krävs för att bygga upp immunitet mot viruset. Det optimala vore ett vaccin som förhindrade infektionen, men än så länge finns inget som tyder på att ett sådant kommer att finnas tillgängligt inom en rimlig framtid.

Ett stort problem är att ett sådant vaccin måste ge upphov till ett brett och långvarigt immunsvar, bestående av både CD4+ och CD8+ T celler vilka kan bekämpa viruset, två sorters kontrollceller i inflammationsförloppet som har visat sig livsviktiga för att kontrollera HIV-infektion.

Dendritisk cellDendritisk cell. Dendritiska celler är en typ av vit blodkropp som är ansvarig för att dra igång vårt specifika immunförsvar mot t ex virus och bakterier.I våra kroppar finns en unik vit blodkropp, den dendritiska cellen (DC) som aktiverar T cellerna så de kan utföra sina jobb. DC finns i de flesta vävnader i vår kropp, bland annat i vaginalvävnader och rektalvävnader och är en av de första celler som HIV träffar på vid sexuell smitta och är den cell som initierar vårt första immunsvar mot viruset. 

Tyvärr är det också DC som är ansvarig för att sprida HIV till de T celler som de har nära kontakt med i lymfkörtlarna vilket leder till infektion och celldöd. Mitt projekt syftar till att kartlägga de förlopp som är ansvariga för HIV:s påverkan på DCs immunreglerande förmåga samt på deras T cell aktiverande förmåga.

Min förhoppning är att min forskning ska ge svar på grundläggande frågor om DCs cellbiologi och immunologi. En viktig del är hur aktivering av HIV-1 specifika T celler sker i vår kropp och vilken källa av virus är den bästa. Svaren på dessa frågor kan ge vägledning om hur ett HIV-1 vaccin eller medicin ska vara formulerat för att fungera.

Dendritisk cell och HIVDendritiska celler och HIV. Bild tagen med konfokalmikroskop som visar dendritiska celler (blå kärna och röd yta) som har tagit upp HIV viruset (grönt/gult).
Mucosal transmissionDendritiska celler - nyckelspelare vid HIV infektion. Dendritiska celler är den första celltypen som interagerar med HIV vid sexuell smitta. Medan de är vitala för induktionen av ett specifikt immunförsvar mot viruset, så är de även ansvariga för att sprida HIV till CD4 T celler i slemhinna och lymfnoder, vilket ger upphov till systemisk infektion.
Dendritiska celler i slemhinnaDendritiska celler i slemhinna. Konfokalmikroskopibild som visar livmoderhalsvävnad, där cellkärnorna har färgats i blått, och dendritiska cellerna har färgats röda. Pilen visar HIV virus (gröna) i närheten av en dendritisk cell.

Nyheter

Publikationer

2023

2022

Relaterad forskning

Organisation