Det lilla barnets lärande och utveckling

Hur lär sig spädbarn och småbarn och hur mycket kommer de ihåg? Forskning har visat att vi kan lagra händelseminnen mycket tidigare än vad vi tidigare trott.

Hur lär vi in och vad minns vi? Det är fokus för min forskning. Framförallt har jag studerat hur spädbarn och småbarn lär sig och kommer ihåg. Min forskning handlar om olika delar av barns utveckling där minne och inlärning är en aspekt. Jag har också studerat samspel och imitation hos barn med autism, mentaliseringsprocesser hos barn med cochleära implantat (CI) samt hur barn och vuxna uppfattar föräldraroller.

Jag är  huvudansvarig för Baby- och barnlabbet vid Linköpings universitet och forskningsledare för forskargruppen för utvecklingspsykologi. Mina huvudsakliga forskningsområden är spädbarnspsykologi, utvecklingspsykopatologi och läsutveckling. 

Aktuella projekt 

 • Att växa upp i en digital värld: Familjeattityder och socio-kognitiv utveckling hos 9- till 20- månader gamla barn." (FORTE 2016-00048)
 • Minne för händelser hos spädbarn: Varför glömmer vissa vad andra kommer ihåg? 
  Projektgrupp: Senior lecturer Jane Herbert, University of Sheffield, professor Andrew N Meltzoff, University of Washington, Seattle, docent Tomas Tjus, Göteborgs universitet, universitetslektor Felix Koch, LiU och universitetslektor Anett Sundqvist, LiU. Studien stöds av VR och startade våren 2013.
 • Tidiga tecken på rationellt tänkande hos spädbarn - implikationer för normal och avvikande utveckling.
 • Infants’ reactive saccades in social and non-social contexts. Studien genomförs av Nordic Infant Network.
 • Mentaliseringsförmåga hos barn med tidiga Cochleära implantat. Stöds av Hörselvårdsfonden (2015).
 • Samspel och imitation för små barn med autism (SIMBA), en randomiserad studie. I samarbete med Psykologiska institutionen och Gilbergcentrum, Göteborgs universitet. Projektgrupp: leg psykolog och doktorand Birgitta Spjut Jansson, GU, docent Tomas Tjus, GU (PI) och Mikael Heimann, LiU.
 • Alarm Distress Baby Scale - en valideringsstudie. Genomförs i samarbete med Regionsenter for barn och unges psykiske helse, Oslo.
 • Mamma, pappa, barn – Om hur barn och vuxna uppfattar den förändrade föräldrarollen. I samarbete med professor Andrew N. Meltzoff och Dr. Dario Cvercek, University of Washington, USA. Svensk forskargrupp: universitetslektor Anett Sundqvist och universitetslektor Felix Koch.
 

 

Publikationer

2022

2021

Nyheter

Publikationer

2022

2021

Relaterad forskning

Relaterade forskare vid LiU

Relaterade externa forskare

Internationella nätverk och samarbeten

 • Samarbete Tyskland
 • Gästforskare Georgetown University, hösten 2015
 • Nordic Infant Network. Ett nätverk mellan fyra spädbarnslabb i Finland (Universitetet i Tammerfors), Norge (Universitetet i Oslo) och Sverige (Uppsala universitet och Linköpings universitet)

Uppdrag

Prodekan (forskning) vid Filosofiska fakulteten 2012-2014

Sociala medier

Google Scholar

Organisation