Fotografi av Nigel John Musk

Nigel John Musk

Biträdande professor

Språkinlärning, flerspråkighet och språkliga praktiker

Jag är intresserad av hur vi lär oss språk och hur vi använder våra språk i sociala sammanhang både i vardagen och i skolan. För att förstå och tolka våra språkliga praktiker och våra språkliga lärpraktiker tar jag också hänsyn till hur språk sammanflätas och samordnas med andra resurser som vi har till vårt förfogande, t ex hur vi rör oss, vart vi tittar och vilka föremål vi använder oss av.

I min undervisning ger jag kurser om exempelvis interaktion i språkklassrummet, varieteter av engelska runt om i världen och engelsk språkhistoria från fornengelska fram till idag.

Forskningsintressen

Mina huvudsakliga forskningsintressen gäller såväl språkundervisning och språkinlärning som flerspråkighet. Det som förenar dessa forskningsområden är ett samtals- och interaktionsanalytiskt perspektiv, men också utbildningssammanhanget. 

Forskningsprojekt

Mitt pågående forskningsprojekt ”Revideringar i digitalt samskrivande” är finansierat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (2018-2020). Projektet syftar till att ge en detaljerad och samtidigt heltäckande bild av hur och i vilken utsträckning gymnasieelever reviderar sina texter när de skriver tillsammans på engelska och använder digitala verktyg, så som traditionella ordbehandlare (t ex Word), eller webbaserade program (t ex Google Docs).

Mitt pågående forskningsprojekt handlar om gymnasielevers revideringar i digitalt samskrivande i engelskundervisningen. Foto Foto: Nigel MuskProjektets bidrag till området berör behovet av att (1) bedriva mer grundforskning om samskrivande på främmande språk och hur samspelet mellan eleverna och med datorn hjälper eller hindrar revideringsprocesserna och hur det påverkar skrivprodukten och lärande, (2) utveckla finslipade metoder och verktyg för att belysa relationen mellan dessa processer och skrivprodukten samt (3) ge pedagogiska rekommendationer som är förankrade i elevernas framgångsrika revideringsarbete.

I det populärvetenskapliga föredraget ”Användning av Google Translate i engelskämnet”, som ingick i Populärvetenskapliga veckan vid LiU 2020, pratar jag om användningen av översättningsverktyg. Föredraget är tillgängligt på ”UR Samtiden”.

I föredraget “Using multimodal Conversation Analysis to examine the epistemic ecology of computer-assisted collaborative writing” redovisas några resultat från forskningsprojektet om gymnasielevers revideringar i digitalt samskrivande i engelskundervisningen. 

Video

 

Jag har tidigare medverkat i ett flerårigt forskningsprojekt (2008-2012) om lärande och minne med namnet LINT, ”Learning, Interaction and Narrative Knowing and Remembering”, ett forskningssamarbete mellan fyra svenska universitet (Linköping, Göteborg, Stockholm och Uppsala). Projektet finansierades av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Linköpingsdelen i projektet belyste hur digitala hjälpmedel används i engelskundervisningen för att främja lärande. 

Min doktorsavhandling handlade om ungdomars tvåspråkighet i ett tvåspråkigt skolsammanhang i Wales med titeln: Hur tvåspråkighet görs i Wales, med fokus på walesiskan: En studie av språkpolitik och språkliga praktiker hos unga i tvåspråkig utbildning. Sedan disputationen har jag fortsatt att intressera mig och skriva om kodväxling bland walesiskspråkiga ungdomar och kodväxling i allmänhet.

Publikationer

2024

Nigel John Musk (2024) Students' interactional strategies for resolving lexical issues incomputer-assisted collaborative EFL writing ASLAs skriftserie, Vol. 31, s. 56-82 Vidare till DOI
Nigel John Musk (2024) Analysing Language as Actions-in-Interaction The Handbook of Teaching Qualitative and Mixed Research Methods: A Step-by-Step Guide for Instructors, s. 279-283 Vidare till DOI

2022

Nigel John Musk (2022) Using online translation tools in computer-assisted collaborative EFL writing Classroom Discourse, Vol. 13, s. 119-144 Vidare till DOI

2021

Nigel John Musk (2021) "How do you spell that?": doing spelling in computer-assisted collaborative writing Classroom-based conversation analytic research: theoretical and applied perspectives on pedagogy, s. 103-131 Vidare till DOI

2020

Mathias Broth, Nigel John Musk, Rasmus Persson (2020) Inspelning och analys av interaktionsdata Multimodal interaktionsanalys, s. 41-74

Verksamhet

Nätverk

Forskningsmiljön Språk och kultur
SIS (Samtals- och interaktionsseminariet)
ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap)
• LEG (Language and Ethnography Group) samordnat av Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet

Undervisning

• Varieties of English
Engelsk språkhistoria
Interaktionsanalys
Avancerad språkvetenskaplig teori och metod
Akademiskt skrivande
• Uppsatshandledning i engelsk språkvetenskap

Uppdrag

• Kursansvar för Engelska 3 och Engelska Magisteråret
• Gemensamt ansvar (tillsammans med Lars Liljegren) för ämnet engelska inom Ämneslärarprogrammet med särskilt ansvar för fortsättningskursen och avancerad nivå samt samordnare av examensarbeten i engelska.

Forskningsmiljö

Organisation