Fotografi av Susanna Wallner

Susanna Wallner

Universitetsadjunkt

Informationsskyldighet

Min avhandling med arbetstiteln “Informationsplikten som uttryck för lojalitet och effektivitet - särskilt vid franchiseförhållandet” utgår från lag (2006:484) om franchisegivarens informationsskyldighet.

Avhandlingen ämnar undersöka informationsplikten ur dels ett rättsekonomiskt perspektiv och dels ur ett rättssociologiskt perspektiv. Vid det rättsekonomiska perspektivet diskuteras informationsskyldigheten som ett sätt att utjämna informationsasymmetrier samt dels som ett sätt för den potentiella franchisetagaren jämföra en franchisegivares avtalsvillkor med en annan franchisegivares.

Vilka förutsättningar ska föreligga för att informationsplikten ska vara effektiv? Och hur torde lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet svara mot de uppställda kriterierna? Det rättssociologiska perspektivet diskuterar bland annat dels hur en franchisetagare torde åberopa sin rätt till korrekt information samt dels informations-givning som prekontraktuella lojalitetsplikt men även skillnaden mellan prekontrakutell samt kontraktuell upplysningsplikt diskuteras.


Utbildning

Organisation