05 maj 2021

Kunskap, koncentration och långsiktighet. Lyhördhet och anpassningsförmåga. Det är några framgångsfaktorer när tillverkningsföretag digitaliserar och tjänstefierar sitt erbjudande till kunderna. Detta enligt en ny doktorsavhandling vid IEI.

Bild från tillverkningsindustri.
Toyota Material Handling är ett av de företag som kommit längst med tjänstefieringen. Den traditionella försäljningen av truckar har kompletteras med en rad olika tjänster och serviceåtaganden.

Digital tjänstefiering

Alexey Sklyar.

Hur kan företag organisera sig för en framgångsrik digital tjänstefiering? Och hur ska företagen i sina ekosystem arbeta tillsammans med andra företag och organisationer för samma mål? De två forskningsfrågorna står i centrum för Alexey Sklyars doktorsavhandling Digital servitization: Organizing the firm and working with the ecosystem.

Tjänstefiering innebär enkelt uttryckt att tillverkningsföretag skiftar fokus från att sälja produkter till att erbjuda olika typer av tjänster. Företagens produkter, som fortfarande är viktiga, blir en sorts plattformar för tjänster och serviceåtaganden som skapar nytta och ökat värde för kunderna. Ofta kombineras tjänstefieringen dessutom med digitalisering av verksamheten.

Alexey Sklyars avhandling beskriver och analyserar hur ett antal tillverkningsföretag hanterar digital tjänstefiering internt och externt. Studien bygger på intervjuer med företrädare för flera tillverkningsföretag och betonar vikten av fokusering och koncentration för att tjänstefieringen ska bli framgångsrik. Det gäller både internt och exernt.

Stora möjligheter

Specifika interna framgångsfaktorer är lyhördhet, anpassningsförmåga och fokus på data, inklusive mjukvara och digital teknik. Bland de undersökta företagen är det vanligt att organisatoriskt kombinera centrala back end-enheter för support med decentraliserade lokala enheter för kontakt med kunderna. Arbetet i de lokala enheterna kan snabbt anpassas efter kundernas behov.

Externt lyfts framför allt tre avgörande faktorer fram: vision och långsiktighet, samarbete och kontakt med kunder samt samarbete och kontakt med olika partner. Genomgående betonas också betydelsen av kunskap och kompetens både hos den egna personalen och kunderna.

Rätt hanterad kan den digitala tjänstefieringen betyda stora möjligheter för företagen. Ett exempel i avhandlingen är hur företag kan sälja tjänster och service inte bara för sina egna produkter utan även konkurrenternas. På så sätt utökas den potentiella marknaden betydligt.

Kontakt

Läs mer