Vår ambition är att bidra till lösningar på samtidens stora utmaningar. Många LiU-forskare samverkar därför med näringslivet, offentliga sektorn och civilsamhället. Här hittar du så kallade impact cases, det vill säga exempel på forskning som kommer till nytta i samhället.

Linjerad illustration på 2 människor, skål med nudlar, dator, regnbåge, stadssiluett, vindkraftsverk, moln, regn, böcker, mobil, samhällsberedskap, vård, hjärta.Linköpings universitet bidrar med kompetens och ny kunskap. Genom vår forskning söker vi lösningar på samtidsaktuella utmaningar tillsammans med andra aktörer i samhället. Det ger ringar på vattnet - lokalt, regionalt och globalt. 

Vad innebär detta nyttiggörande av kunskap i praktiken? Här är några exempel som visar hur vi har nått resultat, bland annat genom att

  • stärka bärande funktioner i samhället
  • etablera nya arenor och nätverk för kunskapsutbyte
  • utforma verktyg och metoder som ger konkret stöd till beslutsfattare
  • hjälpa att identifiera framtida kunskapsbehov
  • inspirera till lärande och främja medborgerligt engagemang
  • utveckla och tillgängliggöra smarta tekniska lösningar.

Exempel på hur vår forskning påverkar samhället

Folke Sjöberg fotograferar en patients sår med en surfplatta.

AI-baserad teknik för analys av sår

Svårläkta sår orsakar ett stort lidande för människor och kostar sjukvården flera miljarder kronor varje år. Med ny, AI-baserad teknik kan nu storleken på ett svårläkt sår bedömas med precision, vilket leder till snabbare läkning och minskat lidande.

Brandmän vid brandbil.

CARER:s forskning och utbildning räddar liv

CARER är ett forskningscentrum vid Linköpings universitet, som drivs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Forskningen inriktas mot samhällets förmåga att hantera allt ifrån vardagsolyckor till extraordinära händelser.

Landskap med hus, vidder och himmel.

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) - kommunernas akademi

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett nav för forskning och samverkan kring kommunal och regional utveckling. Nära samarbete mellan akademi och kommuner/regioner ger viktiga insikter för kommunala strategier inom samtidsaktuella områden.

Människor runt ett bord

Folkhögskollärarprogrammet ger människor en ny chans

Sveriges enda folkhögskollärarutbildning finns på Linköpings universitet. Utbildningen baseras på den folkbildningsforskning som i stor utsträckning bedrivs här. Folkhögskolan lyckas nå nya grupper med sin pedagogik, idétradition och friare form.

Bilkö på Kungsgatan över strömmen i Norrköping

Forskning om kommuners roll för en hållbar utveckling

Kommuners hållbarhetsstrategier blir allt viktigare i arbetet för att bemöta vår tids samhällsutmaningar. Forskning vid Linköpings universitet gör det lättare att effektivt omsätta de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 på lokal nivå.

Climate change

Klimatforskning i samhällets tjänst

Den tvärvetenskapliga miljöforskningen vid Linköpings universitet har blivit banbrytande. Det nyskapande samarbetet med viktiga aktörer, både nationellt och internationellt, har gett nya verktyg och kunskap för att bemöta klimatutmaningarna.

Kraftgenerering i ett illustrerat landskap

OpenModelica bidrar till lösningar på komplicerade samhällsfrågor

OpenModelica är ett gratis verktyg - utvecklat bland annat vid Linköpings universitet - för modellering och simulering av komplexa system. Verktyget är baserat på öppen källkod. Många aktörer kan därmed bidra till nytta för både företag och samhälle.

Kirurgi

Prioriteringscentrum ger vägledning i vårdens svåra val

Hur ska vården fördela resurserna när de inte räcker till allt? Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet ger kunskapsstöd och hjälper myndigheter, regioner och kliniska verksamheter att prioritera och besluta i vårdens svåra val.

Världsledande kognitiv hörselforskning förbättrar livskvaliteten för miljontals människor

Ett samarbete mellan bland annat LiU-forskare och det danska företaget Oticon har lett till ett paradigmskifte inom hörselvården. Ny kunskap har lett till mer individanpassade hörapparater och en bättre vardag för människor med hörselproblem.

hand som håller mobiltelefon

Världsledande LiU-forskning kring nästa generations mobilnät

Massiv MIMO ses som en nyckelteknik för framtidens supersnabba 5G-nät. Forskare vid Linköpings universitet var tidigt ute och ett nära samarbete med Ericsson Research har gett svensk industri en tätplats i den kommersiella utvecklingen av tekniken.

Samverkan med Linköpings universitet