Seminarieserie - Motivation för lärande

Motivation är en framgångsfaktor för lärande och avgörande för vårt välmående och fortsatta yrkesval.

Målet är att du som lärare ska få en ökad kunskap och verktyg för att kunna öka elevers motivation och således skapa förutsättningar för elever att nå bättre resultat.

Seminarieserien grundar sig i aktuell forskning och beprövad erfarenhet där föreläsningar och gruppdiskussioner blandas.

Målgrupp: Seminarieserien vänder sig till lärare i årskurs 4-9 i Östergötland. Orter där LiU har decentraliserade lärarutbildningar kan delta i mån av plats. Du som fullföljer hela seminarieserien kommer att tilldelas ett intyg.

Plats: Digitalt via verktyget Zoom. Det avslutande seminarietillfället är ett hybridtillfälle där du får välja om du vill delta digitalt eller på plats på LiU.

Kostnad: Seminarieserien är kostnadsfri.

Anmälan: Anmäl dig till seminarieserien, senast den 18 september.

Seminarieserien arrangeras av LiU Skolsamverkan som en del av Skolsamverkan Öst.

Program

Seminarieserien inleds med två tillfällen med fokus på elevers, lärares, rektorers och elevhälsopersonals uppfattningar om studiemotivation. På de kommande tillfällen fokuserar två på motivation för svenska (läsning och skrivande) och två på motivation för matematik. Som deltagare kan du välja en av inriktningarna (5 tillfällen) eller båda (7 tillfällen).

3 oktober klockan 15.30-17.00

Motivation för lärande
Seminariet baseras på resultat från en stor studie av elevers, lärares, elevhälsopersonals och rektorers uppfattningar om studiemotivation i grundskolan. Bland annat kommer skillnader och likheter mellan elevers, lärares, elevhälsoteams och rektorers perspektiv på faktorer som påverkar elevers studiemotivation att diskuteras. Seminariet utgår från boken Motivation för lärande

Lena Boström

10 oktober klockan 15.30-17.00

Motivation för lärande
Under seminariet kommer didaktiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt att presenteras och diskuteras med fokus på hur vi bevarar och främjar studiemotivation hos eleverna. Seminariet utgår från boken Motivation för lärande

Lena Boström

17 oktober klockan 15.30-17.00

Motivation för matematik (inriktning 1)
Under seminariet kommer jag utgå från min egna undervisningspraktik och erfarenhet av undervisning i olika grupper med studenter som har olika förväntningar, olika förkunskaper och inställning till matematik. Vi kommer diskutera hur vi kan möta elever/studenter med olika bakgrund och vilka viktiga faktorer jag ser för att skapa motivation för lärande i matematik.

Daniel Carlsson

24 oktober klockan 15.30-17.00

Motivation för matematik (inriktning 1)
Under seminariet presenteras och diskuteras hur olika motivationsteorier och forskning om motivation för att lära matematik, kan tillämpas i skolans undervisning för att förbättra elevers resultat i matematik.

Karolina Muhrman

7 november klockan 15.30-17.00

Motivation för läsning (inriktning 2)
Under seminariet kommer jag utifrån min erfarenhet som utvecklingslärare i Norrköpings kommun och aktuella rapporter måla upp en bild av hur läsningen i skolan ser ut idag. Att ha en god läsförmåga är avgörande för att lyckas väl i skolan. Men tar vi läsningen för given? Läsning ska inte endast vara ett redskap för att lära, läsning måste associeras med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Under seminariet kommer du som lärare att få inspiration och verktyg för att öka elevers motivation för läsning.

Margareta Dott, Norrköpings kommun

14 november klockan 15.30-17.00

Motivation för skrivande (inriktning 2)
Såväl lärare som tidigare forskning vittnar om att många elever inte tycker om att skriva i skolan. Eftersom skrivande är ett viktigt redskap för lärande och en viktigt grund för deltagande i en demokratisk debatt är detta bekymmersamt. Föreläsningen handlar om vilka aspekter av skrivande som elevers motvilja riktas mot och vad som är av betydelse för att elever ska uppleva skrivande som en meningsfull aktivitet för dem.

Magnus Jansson

 

21 november klockan 15.30-17.00

Sammanfattning, diskussion och utvärdering. 
På det sista seminarietillfället är det valbart om du som deltagare vill delta på plats från LiU eller digitalt. Fokus för seminariet kommer vara på samverkan och diskussion av seminarieserien.
Hybridträff. 

Alma Jahic Pettersson

LiU skolsamverkan

Kontakt