Seminarieserie: Att leda utbildning och lärande för hållbar utveckling

En seminarieserie för dig med ledarskapsuppdrag inom skolan eller förskolan, som vill få fördjupade kunskaper och konkreta verktyg inom lärande för hållbar utveckling. Seminarieserien kombinerar deltagarnas praktiska erfarenheter med aktuell forskning, bland annat genom Skolverkets moduler. 

Målgrupp

Seminarieserien vänder sig i första hand till dig som är rektor eller biträdande rektor, men det finns också möjlighet att delta som team och bjuda med utvecklingsledare, förstelärare eller de med annan liknande funktion och intresse för, och uppgift att leda arbete med hållbarhetsfrågor inom förskola, skola eller fritidshemmet. På så vis kan ni gemensamt öka er kunskap om och förståelse för frågorna. 

Om utbildningen

Seminarieserien ger konkreta verktyg och fördjupade kunskaper om lärande för hållbar utveckling, i spänning lokalt – globalt, ur både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner. Seminarieserien fokuserar på ledarskapets betydelse för omställningsarbete i det som rör utbildning och lärande för hållbar utveckling. Frågor om skolutveckling och förändringsarbete ser olika ut beroende på skolform, skolkultur, elevunderlag och andra förutsättningar. Det är därför viktigt att starta utifrån identifierade behov, och med en medvetenhet om att arbete med hållbar utveckling behöver utformas på olika sätt i olika verksamheter.

I seminarieserien behandlas därför tillvägagångssätt för att kartlägga utvecklingsbehov, liksom betydelsen av avstämningar och uppföljningar. Till detta knyts forskning, dels genom relevant litteratur, dels genom Skolverkets olika moduler för såväl rektorers som övrig personals arbete med hållbarhetsperspektiv liksom andra resurser. Betydelse av systematik i förändringsarbetet behandlas utifrån distribuerat ledarskap, adaptiv expertis och tillitsbaserad styrning. Seminarieserien ger på så vis kunskap om ledarskapets betydelse för att involvera elever i utbildning och lärande för hållbar utveckling, genom så kallat ”lärande ledarskap” i hela organisationen. Viktiga grundstenar för att möjliggöra processer som stimulerar till lärande för hållbar utveckling i hela organisationen är bland annat arbetsro för elever och koncentration i uppgifter. Ett ledarskap som stimulerar sådana inriktningar har därför stor betydelse.


Träffar och arbetsformer

Du som deltagare närvarar vid två fysiska träffar vid Campus Valla i Linköping och två digitala träffar online. Träffarna utgår från forskning i form av Skolverkets olika moduler för hållbarhetsarbete och annan relevant litteratur. Du som deltagare får möjlighet att dela erfarenheter från den egna praktiken för att diskutera olika hållbarhets- och ledarskapsfrågor tillsammans med andra deltagare. Att kombinera vetenskapligt baserad och erfarenhetsbaserad kunskap är en viktig del i seminarieserien.

Kontakt

Relaterad information