Den här seminarieserien ger dig med ledarskapsuppdrag verktyg att leda din skola mot en hållbar framtid ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Särskilt fokus läggs vid ditt ledarskap inom skolan.

Målgrupp

Seminarieserien vänder sig i första hand till dig som är rektor eller biträdande rektor, men det finns också möjlighet att delta som team och bjuda med utvecklingsledare, förstelärare eller de med annan liknande funktion och intresse för, och uppgift att leda arbete med hållbarhetsfrågor inom förskola, skola eller fritidshemmet. På så vis kan ni gemensamt öka er kunskap om och förståelse för frågorna. 

Om utbildningen

Seminarieserien ger konkreta verktyg och fördjupade kunskaper om lärande för hållbar utveckling, i spänning lokalt – globalt, ur både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner. Seminarieserien fokuserar på ledarskapets betydelse för omställningsarbete i det som rör utbildning och lärande för hållbar utveckling. Frågor om skolutveckling och förändringsarbete ser olika ut beroende på skolform, skolkultur, elevunderlag och andra förutsättningar. Det är därför viktigt att starta utifrån identifierade behov, och med en medvetenhet om att arbete med hållbar utveckling behöver utformas på olika sätt i olika verksamheter.

I seminarieserien behandlas därför tillvägagångssätt för att kartlägga utvecklingsbehov, liksom betydelsen av avstämningar och uppföljningar. Till detta knyts forskning, dels genom relevant litteratur, dels genom Skolverkets olika moduler för såväl rektorers som övrig personals arbete med hållbarhetsperspektiv liksom andra resurser. Betydelse av systematik i förändringsarbetet behandlas utifrån distribuerat ledarskap, adaptiv expertis och tillitsbaserad styrning. Seminarieserien ger på så vis kunskap om ledarskapets betydelse för att involvera elever i utbildning och lärande för hållbar utveckling, genom så kallat ”lärande ledarskap” i hela organisationen. Viktiga grundstenar för att möjliggöra processer som stimulerar till lärande för hållbar utveckling i hela organisationen är bland annat arbetsro för elever och koncentration i uppgifter. Ett ledarskap som stimulerar sådana inriktningar har därför stor betydelse.

Träffarnas innehåll

Utbildningen består av två fysiska träffar vid Campus Valla i Linköping och två digitala träffar online. Träffarna utgår från Skolverkets olika moduler för hållbarhetsarbete och annan relevant forskning. Den vetenskapligt baserade kunskapen kombineras med praktiska erfarenheter, genom att du och andra deltagare delar med er av viktiga erfarenheter från den egna praktiken när olika hållbarhets- och ledarskapsfrågor diskuteras. 

Tillfälle 1

Tillfälle 1 genomförs på plats på LiU under en heldag, för att lära känna varandra och få en introduktion till kursen. Vi går igenom bakgrund till hållbarhetsperspektiven kopplat till utbildning och lärande och olika verksamhetsformer som förskola, grundskola, gymnasieskola osv. Särskilt fokus läggs på vad hållbart ledarskap och hållbar organisation kan innebära med barns och elevers lärande i centrum.

Tillfälle 2

Tillfälle 2 genomförs digitalt under en halvdag. Vi lyfter fram livslångt lärande som begrepp kopplat till hållbarhetsperspektiven, som också har en koppling till rekrytering för att sätta samman hållbara organisationer. Vi går igenom den senaste svenska modellen för livslångt lärande och hållbar rekrytering och diskuterar vad den kan betyda i olika verksamhetsformer.

Tillfälle 3

Tillfälle 3 genomförs också digitalt under en halvdag. Tillfället syftar till att nå fördjupad kunskap om organisation. Vi går igenom några olika perspektiv om organisationens betydelse för att kunna åstadkomma utbildning och lärande för hållbar utveckling samt ledarskapets betydelse för att åstadkomma detta.

Tillfälle 4

Tillfälle 4 genomförs på plats på LiU under en heldag. Under detta avslutande tillfälle får  samtliga deltagare redogöra för något de lärt sig under kursen och tagit till sig av för att tillämpa i den egna verksamheten genom en gemensam redovisning och diskussion.

Relaterad information

Kontakt