Uppsträckta händer från jordens alla hörn.
 

En introduktion till svenska som andraspråk för dig som är lärare i årskurs 1-6 eller 7-9, oavsett undervisningsämne. Utbildningen tar upp ämnen som flerspråkighet, litteracitet, identitetsutveckling och arbetssätt för språk- och kunskapsutveckling och stärker din undervisning för flerspråkiga och nyanlända elever.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är lärare i årskurs 1-6 respektive 7-9 och är anställda hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning (entreprenad) eller folkhögskola. Deltagande är möjligt både för dig som redan är behörig i svenska som andraspråk och för dig som är obehörig. 

Vid eventuellt senare deltagande i behörighetsgivande kurs i svenska som andraspråk inom LLII kan utbildningen ”Det globala klassrummet”, likt övriga högskolestudier, komma att ligga till grund för tillgodoräknande.

Om utbildningen

Undervisning och arbetsformer

Kursen ges helt på distans och genomförs online med gruppseminarier. Därtill tillkommer självstudier, inlämningsuppgifter och en skriftlig examination. 

Innehåll

Kursen behandlar ämnen som:

  • flerspråkighet
  • kartläggning
  • litteracitet
  • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • transspråkande och identitetsutveckling

Ämnena ovan kopplas samman till lärande och organisering av undervisning i kulturellt heterogena lärandemiljöer.

Omfattning och examination

Utbildningen ger 7.5 högskolepoäng och examineras genom en skriftlig hemtentamen och seminariedeltagande.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan för årskurs 1-6 

Här hittar du utbildningens kursplan för årskurs 7-9

Utbildningens olika delar

Utbildningen är indelad i fyra delar:

Del 1

Den första delen är en introduktion av begreppet flerspråkighet i förhållande till lärande och organisering av undervisning i kulturellt heterogena lärandemiljöer. Teoretiska modeller studeras och tillämpas för att synliggöra och förstå hur kulturella mönster, attityder, värderingar och normer i förhållande till flerspråkighet i skolan och i samhället påverkar elevernas lärande och utveckling.

Del 2

Den andra delen innehåller studier av modeller för språkutveckling (bygga svenska) i förhållande till kartläggning och de didaktiska frågorna vem och vad.

Del 3

Del tre fokuserar på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med utgångspunkt i kursplanernas förmågor att utveckla där litteracitet (läs- och skrivutveckling och multimodala uttryckssätt) är en del. Modersmålets betydelse för elevernas andraspråks- och kunskapsutveckling studeras, utifrån transspråkande, modersmålsundervisning och studiehandledning.

Del 4

Del fyra berör hur arbetet i klassrummet kan främja elevernas identitetsutveckling som flerspråkiga och hur elevernas erfarenheter kan utgöra en del av undervisningen (interkulturell undervisning).

Utbildningen ges av

Kontakt

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

• Utbildningssamordnare – om praktiska frågor och administration.
• Projektledare – om övergripande frågor som ekonomi, avtal eller regelverk.