Globala ambitioner som hållbarhet och en ökad grad av digitalisering är i dag vardagsnära problem. I takt med att samhället som följd blir mer sammanvävt, blir också samhällsproblemen svårare att förstå och hantera. Vi saknar ofta samsyn om hur problemen kan förstås och lösas. Hur och varför blir dessa policyproblem svåra att styra och lösa? Hur kan vår offentliga förvaltning möta dessa?

Illustration, två gubbar bygger pussel.

Bakgrund

Vi står i ett samhällsbygge utgår från det hållbara och det digitala. Eftersom samhället blir alltmer sammanvävt, blir också problemen som samhället möter svårare att förstå och lösa. Den offentliga sektorn befinner sig i samhällets mitt och kan genom sin kapacitet och närhet till de problemställningar som uppstår samordna alla aktörer som berörs och få dessa att gemensamt leta efter, pröva, och verka för olika lösningar. 

Syfte

För att verka för att lösa dessa svåra problemställningar krävs många inblandade aktörer. Detta ställer utökade krav på hur det offentliga verkar tillsammans med andra för att hitta gemensamma problemformuleringar och lösningar. I denna studie studeras målkonflikter kring det digitala och det hållbara, som tillsammans skapar nya utmaningar och svårlösta dilemman. På kommunal nivå kartläggs och tolkas samspelet mellan förvaltning och de problem de möter på resan mot det digitala och hållbara.

Förväntat resultat

Analyserna kommer att ge kunskap om hur den offentliga förvaltningen kan verka för att lösa problem som spänner över flera organisatoriska gränser. På så sätt skapas innovationskraft och som följd kapacitet att verka mot problem, som hjälper oss utveckla ett mer hållbart samhälle där digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Sådan kunskap bidrar till nya sätt att samverka för att hantera dilemman och överbygga målkonflikter i både det digitala och det hållbara.

Medverkande forskare

Organisation