Social hållbarhet - en förutsättning för en gynnsam samhällsutveckling

Hållbarhet är inte bara en global strävan, utan även en av vår samtids stora utmaningar.

I min forskning intresserar jag mig för två olika områden.

En hållbar hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen står inför stora utmaningar. I Sverige innebär detta att sjukvårdshuvudmännen, regionerna, behöver anpassa sin verksamhet för att möta en kraftigt förändrad demografi, ökade kravställningar, men också en ökande kostnadsbild. Min forskning inom detta område avser synsätten på hållbar sjukvård, samt hur politiker och tjänstemän ser på, men också verkar för, skapandet av ett hälso- och sjukvårdssystem som är hållbart för nuvarande och kommande generationer.

Ett hållbart digitalt arbetsliv

Sociala och digitala medier i kombination med nya arbetssätt har medfört att gränslinjerna mellan privat- och arbetsliv alltmer suddas ut. Samtidigt har förväntningarna på medarbetares närvaro i dessa medier ökat, särskilt eftersom sociala och digitala medier används som komplement till fysisk interaktion. Min forskning inom detta område avser lärarprofessionens användning av sociala medier. Av särskilt intresse är hur skolhuvudmän verkar för att tillvaratar nyttan med sociala medier och samtidigt skapar en hållbar digital arbetsmiljö för lärare. 

Publikationer

2023

2022