Polisforskning och efterforskning av försvunna personer

Efterforskning av försvunna personer (EFP) är Polisens räddningstjänst och tar mycket stora resurser i anspråk. Det är också ett typiskt samverkansområde som engagerar inte bara Polisen utan också andra myndigheter och frivilliga.

poliser i eftersökningsarbetePoliser vid en räddningsövning.. Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/FörsvarsmaktenCirka 21000 personer anmäls försvunna varje år i Sverige. De flesta kommer snabbt tillrätta men cirka 400 personer blir föremål för efterforskning enligt LSO, varav 25 procent hittas i dåligt skick och 11 procent hittas döda. EFP är förhållandevis okänt i Sverige liksom volymen av personer som försvinner eller saknas och letas efter. Ett försvinnande berör dessutom både den som saknas, närstående samt de som söker, och är mycket resurskrävande.

I takt med en åldrande befolkning, tilltagande upplevelseturism, urbanisering, ökande sociala klyftor och våldsammare väder kan antalet försvinnanden generellt antas öka framöver. Därför är det viktigt att utveckla kunskap för att kunna förebygga försvinnanden och effektivisera efterforskningsprocessen. 

Projektets har som övergripande syfte att bidra till ny kunskap om den polisiära räddningstjänstuppgiften efterforskning av försvunna personer, ett i Sverige relativt outvecklat kunskaps- och interdisciplinärt forskningsområde. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan CARER och Centrum för Välfärdsstudier vid Borås högskola och genomförs i nära samverkan med Polisen.

  • Se Rebecca Stenbergs föreläsning vid ett riksdagsseminarium (27/3 2019) om trygghet vid krissituationer för personer med Downs syndrom.

Nätverket NEFP

2019 startades ett nationellt nätverk för samverkan om forskning, utveckling och utbildning inom efterforskning av försvunna personer (NEFP). Nätverket drivs av CARER, Södertörns högskola, Högskolan i Borås och Polisen.

Ändamålet är att kunna sprida och utbyta kunskap och erfarenhet inom Efterforskning (EFP) mellan forskning, professionella, frivilliga samt att driva utbildningsfrågor på området. Främst gäller det nationell samverkan men nätverket har också många internationella kontakter med universitet, polisorganisationer och frivilligorganisationer.

För mer information om nätverket vänligen kontakta Rebecca Stenberg.

Mer informationVisa/dölj innehåll